Mål

Den vision som är satt för Dalarna som besöksregion behöver kopplas till ett antal konkreta mål vilka i sin tur kopplas till det vi kallar våra fem strategiområden, därefter följer vår handlingsplan.

Destination Dalarnas kvalitativa mål

– Vi ska utveckla och befästa besöksnäringen som ett av regionens mest spännande tillväxtområden
– Vi ska stärka den internationella positionen hos branschens organisationer och företag som en naturlig partner när framtidens besöksprodukter utvecklas
– Vi ska öka förnyelsekapaciteten hos branschens organisationer och företag
– Vi ska stärka Dalarnas attraktionskraft som investeringsobjekt

Destination Dalarnas kvantitativa mål

– Vi ska skapa 3 000 000 nya gästnätter
– Vi ska ha fem procent  i tillväxtakt
– Vi ska ha elva procent i  marknadsandelar

Inom de kommande tio (fram till och med 2020) åren kommer det att tillskapas cirka 35 000 nya bäddar  i Dalarna. Det ger Dalarna en potential att växa i högre tillväxttakt än övriga Sverige.  För att fylla dessa bäddar måste vi jobba gemensamt att attrahera fler besökare till regionen.

Det gör vi bland annat genom att satsa på

– Affärs- och bokningsplattformen visitdalarna.se
– Genom produktutveckling inom våra valda teman
– Skapa partnerskap med Visit Sweden på utvalda utländska marknader
– Högre exportmognad hos företagen för att kunna göra internationella affärer