Vision

Den vision som Destination Dalarna har – är framtagen av branschens företrädare och de kommunala initiativ och organisationer som finns i Dalarna tillsammans med hundratals representanter från besöksnäringen.

En viktig milstolpe i processen, att skapa en vision, var Visionsdagen den 3 mars 2009 då över 200 företag och organisationer samlades i Ejendals Arena i Leksand. Under dagen arbetade man med att forma en gemensam vision och diskutera konkreta lösningar på utmaningar, möjligheter och hinder som branchen stod inför. Visionsdagen resulterade i en gemensam färdriktning och idéer kring gemensamma utvecklingsinsatser för besöksnäringen.

Visionen är djupt förankrad och kan därför betraktas som mycket mer än en pappersprodukt. Den är en gemensam vision i ordets rätta bemärkelse. För att lyckas i arbetet med att nå visionen måste alla aktörer inom näringen gemensamt vara duktiga på att ta tillvara den kreativitet och framåtanda som finns hos branschens företag och idébärare. Vi inom Destination Dalarna konstaterar att framtidens destinationer och besöksprodukter utvecklas i samverkan. Det är i gränssnittet mellan människor och olika kompetenser som de stora utvecklingssprången kommer att ske. Framgångsfaktorerna heter mod, kreativitet och samverkan.

Visionen lyder:
”Dalarna är norra Europas ledande och mest spännande besöksregion”

I den gemensamma processen har visionen brutits ner i fem specifika och handingsorienterade drömsituationer. De enskilda drömsituationerna representerar både områden som driver och som kommer att driva framgång för vår besöksnäring men även ett önskvärt tillstånd inom respektive område. Drömsituationerna här nedan har sedan i sin tur legat som grund för de fem strategiområden som vi valt att arbeta med.

“Dalarna nyttjar annan branschlogik i produktutvecklingen”

”I Dalarna är besöksprodukterna lättillgängliga”

”I Dalarna erbjuds flexibla transporter till och inom regionen i samklang med utbudet av besöksprodukter”

”Dalarna har lyckats etablera ett länsövergripande samarbete för produktutveckling och  produktpaketering”

”Dalarna är ett spännande exempel på hur man fångar upp och påverkan trender av relevans för nya betalningsstarka kundgrupper”

Besöksnäringen i Dalarna är ledande genom att vi vill placera Dalarna i den absoluta fronten när det gäller utvecklingen av framtidens destinationer, besöksprodukter och tjänster. Men ambitionen stannar inte där. När framtidens besökare väljer besöksmål, när nya och snabbväxande turistföretag letar efter etableringsort eller när utvecklingskapital söker spännande projekt – då skall Dalarna vara den naturliga platsen.

Lyckas vi kan Dalarna ta ledarflaggan och etablera sig som Norra Europas ledande och mest spännande besöksregion. En framtid som mycket väl kan bli verklighet om vi inom branschen agerar i en gemensam riktning. Den ekonomiska potentialen för Dalarnas besöksnäring är enorm och vi kan mycket väl utvecklas till en av regionens mest spännande tillväxtbranscher.