Framtid Dalarna in other languages

Grundskola

Grundskolan består av nio årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst-och en vårtermin. I Sverige börjar de flesta barn i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7 år. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan. Grundskolor kan vara kommunala eller fristående. De flesta grundskolor i Sverige är kommunala och det vanligaste är att elever går i en kommunal skola nära hemmet. De fristående grundskolorna är öppna för alla och undervisningen ska motsvara det som ges i kommunala grundskolor. Fristående grundskolor har en annan huvudman (ägare) än kommunen.

För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Barn till samer får gå i sameskolan. Barn som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan ska tas emot i specialskolan.

Från och med höstterminen 2012 ges terminsbetyg i slutet av varje termin från och med årskurs 6. Eleverna ska få betyg vid varje terminsslut från och med årskurs 6 i alla ämnen utom språkval. En ny betygsskala A-F infördes från och med läsåret 2011/2012. I årskurs 8 ges terminsbetyg i slutet av höst- och vårterminen. I årskurs 9 ges terminsbetyg i slutet av höstterminen och slutbetyg i slutet av vårterminen. Det är med slutbetyget som man söker in till gymnasieskolan.  Betygsstegen  har sex betygssteg A, B, C, D, E och F. A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat.

 

    • Tips från arbetsgivarna