Framtid Dalarna in other languages

Universitet och Högskola

Svenska universitet och högskolor erbjuder en mängd utbildningsprogram och fristående kurser.

Utbildningen är indelad i tre nivåer som bygger på varandra:

Grundnivå (tre år)
Avancerad nivå (ett till två år)
Forskarnivå (två till fyra år)

Omfattningen av en kurs eller ett utbildningsprogram räknas i högskolepoäng. En termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng. Ett heltidsläsår omfattar 60 högskolepoäng. All utbildning inom högskolan är uppbyggd av kurser. En kurs omfattar vanligtvis mellan 7,5 och 30 högskolepoäng.

Det finns universitet och högskolor på fler än 25 platser runt om i landet. För att få tillträde krävs en grundläggande behörighet. Ofta ställs också krav på särskild behörighet beroende på sökt kurs eller utbildning.

Den grundläggande behörigheten kan du få genom:

Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt i kurser som motsvarar minst 2 250 gymnasiepoäng. Du måste ha Godkänt i kärnämneskurserna i svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik.

Slutbetyg från komvux med lägst betyget Godkänt i kurser som omfattar minst 2 250 gymnasiepoäng. Du måste ha Godkänt i kärnämneskurserna i svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik.

Intyg om grundläggande behörighet från folkhögskoleutbildning med styrkt behörighet i svenska/svenska som andraspråk Aoch B, engelska A, samhällskunskap A, religionskunskap A, matematik A och naturkunskap A.

Avslutad utländsk gymnasieutbildning som ger behörighet till universitetsstudier i det land där den fullföljts i kombination med föreskrivna kunskaper i svenska och engelska.

Läs mer:

Högskolan Dalarna

 

    • Tips från arbetsgivarna