Region Dalarna direktion hade sammanträde 26 oktober.

Budget för 2017 klubbad

Direktionen beslutade om Region Dalarnas budget för 2017. Kommande år beräknas Region Dalarna ”omsätta” cirka 49,2 miljoner kronor och budgeten ligger på ett nollresultat. I samband med budgeten redovisades också delårsbokslutet per 31 augusti 2016. Delårsbokslutet pekar på ett underskott om 370 000 per helårsbasis men åtgärder har vidtagits för att nå ett nollresultat innan året är slut.

Kommunerna föreslås bilda gemensamt turistbolag

Region Dalarna fick tidigare i år i uppdrag av kommunerna att förbereda en upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingstjänster. Ärendet är utrett och slutsatsen är att det inte är en bra väg för en länsgemensam verksamhet.
Direktionen föreslog därför att kommunerna återkallar uppdraget.

Istället föreslås att kommunerna bildar ett gemensamägt bolag (Nya Visit Dalarna) enligt ett förslag som tagits fram.
Nu är det upp till kommunerna att i sina respektive beslutsprocesser ta ställning till förslaget.

Överföring av verksamhet inom turismområdet

Region Dalarna och Visit Dalarna AB är överens om en överföring av verksamhet från Region Dalarna till Visit Dalarna AB. Verksamheten som flyttas handlar om både personal och pågående projekt.

Förstudie om avancerad industri

Dalarna är ett av länen där den traditionella industrin har stor betydelse och en stor framtida roll. För att hänga med i den internationella konkurrensen behöver industrin utvecklas inom många områden. Projektet ”Next Horizon – avancerad industri, en förstudie” ska undersöka förutsättningarna för en stark industri i länet. Förstudien ska koncentrera sig på tre områden; kompetensförsörjning, digitalisering och testbäddar samt internationalisering.

Region Dalarna är projektägare och förstudien görs i samarbete med IUC Dalarna och med stöd av Tillväxtverket. Direktionen anslår 330 000 kronor till projektet, under förutsättning att övrig finansiering löses enligt ansökan. Förstudien totala budget är 800 000 kronor.

Malung-Sälen blir huvudman för Dala Valideringscentrum

Dala Valideringscentrum drevs som projekt 2014-2016 och finansierades då av Region Dalarna, DalaWux och Tillväxtverket. Projektet har varit lyckat och direktionen rekommenderar kommunerna att fortsätta arbetet med Malung-Sälens kommun som huvudman.

Region Dalarnas föreslår att 2,1 tjänster inrättas för ändamålet och budgeten föreslås bli cirka 1,5 miljoner kronor per år.  Kostnaden delas av kommunerna baserat på invånarantalet, det handlar om 5,55 kronor per invånare.

Barke invald i arbetsutskottet

Gunnar Barke (S) valdes till ny ordinarie ledamot i Region Dalarnas arbetsutskott, han ersätter Ingalill Persson (S). Barke valdes också till ordinarie ledamot i Kommunernas Hus AB, även där ersätter han Ingalill Persson. Samtidigt valdes Maja Gilbert Westholm (V) som ersättare i arbetsutskottet efter Lena Olsson (V).

Maja Gilbert Westholm ersätter även Olsson i Region Dalarnas kollektivtrafikråd och i styrkommittén Inre Skandinavien Interreg Sverige-Norge.

Direktionen valde också Leif Pettersson (S) till Region Dalarnas ombud vid årsmötet för Intresseföreningen Bergslaget i maj 2017. HåGe Persson (M) valdes till ersättare vid samma möte.