Direktionen hade sammanträde 13 september. Ärendelistan var diger och bland annat klubbades åtta nya projekt.

Projekt för teknikutveckling

Det finns stora möjligheter för teknikutveckling och digitalisering inom offentlig sektor och på så sätt förändra arbetssätt. Något som anses nödvändigt för att möta framtidens behov, inte minst inom välfärden.
Falu och Borlänge kommuner ska driva projektet ”Pilotstudie Smart Liv” för att öka kunskap om teknikutveckling och dess potential. Syftet är att resultaten ska komma hela länet till nytta. Projektet ska pågå 20170801-20191231 och den totala budgeten är cirka tre miljoner kronor. Region Dalarna bidrar med cirka 1,5 miljoner kronor, under förutsättning att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan.

Ägarskiftescentrum får stöd

I Dalarna finns cirka 2700 företag vars ägare är 60 år eller äldre. Ägarskiftescentrum bistår med rådgivning till både säljare och köpare i den komplexa process som ett ägarskifte innebär.

Projektet heter ”Ägarskiftescentrum – Ägarskiften utifrån ett helhetsperspektiv” och ska pågå under perioden 20180101-20200430. Almi Företagspartner GävleDala AB är projektägare och den totala budgeten är cirka fem miljoner kronor. Region Dalarna bidrar med cirka 2,5  miljoner kronor, under förutsättning att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan.

Utländska investeringar ska lockas till Dalarna

Locka utländska företag till Dalarnas näringsliv och öka konkurrenskraften hos framförallt små och medelstora företag. Det är tanken bakom projektet ”Invest in Dalarna Agency – för fler hållbara investeringar till Dalarna”.
Projektet kommer att jobba brett inom fyra fokusområden och bland annat studera om Dalarna kan dra fördel av Brexit och den nya politiska inriktningen i USA.

Almi Företagspartner GävleDala AB är projektägare och den totala budgeten är åtta miljoner kronor. Region Dalarna bidrar med fyra miljoner kronor, under förutsättning att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan.

Projekt för energieffektivt byggande

Nybyggda hus är numera energisnåla – men i själva byggprocessen finns stora möjligheter till förbättring. Projektet ”Grön Agenda – Resurseffektivt och klimatsmart byggande och förvaltning i praktiken” vill driva på utvecklingen av en resurs- och klimatsnål bygg- och fastighetssektor i Mellansverige. Projektet ska arbeta med att stimulera utvecklingen av nya tjänster och prdukter som leder till energieffektivisering och minskad miljöbelastning.

Projektet drivs av ByggDialog Dalarna och det ska pågå 20180101-20201231 och den totala budgeten är cirka 12,2 miljoner kronor.  Region Dalarna bidrar med cirka 5,6 miljoner kronor, under förutsättning att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan.

Spetsteknik för kylning av metaller

”Impinging jet” är en teknik för kylning av metaller och det är en metod som är effektivare och flexiblare än andra kylprocesser. Tekniken innebär minskad användning av energi och råvaror och kan skapa produkter med förbättrade prestanda. Projektet ”Vinster för miljö, resursanvändning och ekonomin med ny avancerad teknik för kylning av stål” ska arbeta med en testbädd för tekniken med målet att stärka regionens näringsliv inom branschen.

Projektet drivs av Högskolan i Gävle och pågår mellan 20170101-20200930. Den totala budgeten är cirka 22,5 miljoner kronor och Region Dalarna bidrar med 1,5 miljoner kronor, under förutsättning att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan.

”DigitalWell” ska öka samarbetet mellan offentlig sektor och näringsliv

Små och medelstora företag har ofta svårt att utveckla digitala välfärdstjänster tillsammans med forskning och offentlig sektor. Det visar en förstudie (Nordic Digital Health Centre) som genomfördes 2015-2016. Företagen upplever ofta offentlig sektor som en stängd marknad.

Projektet ”DigitalWell – en ledande innovationsmiljö för utveckling av digitala välfärdstjänster med systematisk användarinvolvering” har som mål att ändra på detta. Bland annat ska en innovationsmiljö skapas där forskning, offentlig sektor och företag tillsammans arbetar med att utveckla framtidens digitala välfärdstjänster.

Projektet är ett samarbete mellan aktörer i Dalarna och Värmland och Stiftelsen Compare Karlstad competence area är projektägare. Projektet ska pågå 20180101-20201231 och den totala budgeten är cirka 23,9 miljoner kronor. Region Dalarna bidrar med 1,5 miljoner kronor, under förutsättning att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan.

Ett samordnade näringslivscentrum

Det finns flera olika aktörer i Dalarna som på olika sätt främjar näringslivet men däremot saknas det en samordning mellan insatserna.
Projektet ”Regionalt Näringslivscentrum Dalarna” ska bland annat jobba med att öka samverkan och effektivitet i främjarsystemet. Den primära målgruppen är små och medelstora företag.

Projektet ska drivas av Region Dalarna 20180101-20210430 och den totala budgeten är cirka 5,5 miljoner kronor. Region Dalarna bidrar med cirka 2,7 miljoner kronor, under förutsättning att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan.

Regionbildningsprojekt får stöd

Målet är att Dalarna ska bilda region med start 1 januari 2019. Arbetet med regionbildningen har pågått under en tid och går nu in i slutfasen. Landstinget Dalarna är ägare till projektet ”Regionbildning 2019 – fas 2” och det ska pågå 20170901-20190228. Projektets totala budget är totalt cirka sex miljoner kronor och Region Dalarna bidrar med cirka tre miljoner kronor, under förutsättning att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan och att Landstinget Dalarna bidrar med motsvarande belopp.

Stråktrafiken utvecklas

Region Dalarna och AB Dalatrafik har utrett hur effektiviseringar kan uppnås i kollektivtrafiken och direktionen hade att ta ställning till ett förslag om att utveckla stråktrafiken i länet. Det handlar dels om att fler hållplatser angörs under lågtrafiktider så att den mellankommunala trafiken kan minskas. En annan del handlar om förändring eller indragning av turer med dålig beläggning. En tredje punkt är att förändra linjesträckningar.
De förslagna åtgärderna beräknas bli en besparing på cirka 7,7 miljoner kronor per år.

Landstinget erbjuds ta över ägande av kollektivtrafikbolag

Från och med årsskiftet 2017-2018 tar Landstinget Dalarna över rollen som kollektivtrafikmyndighet från Region Dalarna. Därmed erbjuds också landstinget att ta över Region Dalarnas ägande i kollektivtrafikbolagen AB Dalatrafik, Tåg i Bergslagen AB samt AB Transitio.

Direktionen stödjer förslag att bilda ett kommunförbund

Inför ett eventuellt bildande av en region 2019, har en arbetsgrupp med politiker och tjänstemän utrett om det krävs en ny kommunal samordning i form av ett kommunförbund i det nya politiska landskapet som en regionbildning skapar.
Arbetsgruppen har nu lämnat sitt förslag till direktionen och rekommendationen till kommunerna är att bilda ett kommunförbund. Region Dalarna fick också uppdraget att fortsätta samordna arbetet med bildandet.
Ett av kommunförbundets uppdrag blir att skapa ett strukturerat samarbete med den nya regionen och på så sätt säkra det kommunala inflytandet i det regionala utvecklingsarbetet. Den nya regionen tar över det regionala utvecklingsansvaret från nuvarande Region Dalarna.
Redan i dag samarbetar länets kommuner inom många områden och bedömningen är att samverkan behöver ökas ännu mer i framtiden och det förslås bli en annan viktig uppgift för det nya kommunförbundet.
Direktionens rekommendation är enbart rådgivande. Beslut om att bilda ett kommunförbund ligger hos kommunerna själva.

Rosell och Unander valdes in i råd

Anders Rosell (S) valdes in i rådet för välfärdsutveckling efter Marie Olsson (S). Hans Unander (S) valdes in i rådet för kommunikationer och infrastruktur.

Grönt ljus för tillnyktringsplatser

Direktionen sade ja till ett förslag att inrätta tillnyktringsplatser vid länets akutsjukhus. Inledningsvis blir det fyra platser i Falun och en vardera i Avesta och Mora. Tillnyktringsplatser anses som en viktig del i omhändertagandet av berusade personer. Kostnaden för första året blir cirka 6,9 miljoner kronor varav hälften faller på landstinget och hälften på kommunkollektivet. Kommunernas kostnad fördelas efter befolkningsunderlaget.
Direktionens beslut är en rekommendation och nu är det upp till kommunerna och landstinget att ta egna beslut innan förslaget kan bli verklighet.

  liemannen