Region Dalarnas direktion hade sammanträde 26 april.

Projekt för industriell utveckling

2016 lanserades en nationell strategi för nyindustrialisering ”Smart industri”. I strategin konstateras att den traditionella industrin är viktig och fortsatt kommer att vara viktigt för det svenska näringslivet.

Med projektet ”Smart industri Norra Mellansverige” vill projektägaren Region Dalarna stärka industriföretagens konkurrenskraft och förnyelseförmåga genom teknik- och kompetensutveckling. Projektets mål är att ta fram en gemensam strategi för nyindustrialisering i Norra Mellansverige. Strategin ska bygga på mer samarbete mellan högskola, näringsliv och politiska församlingar på olika nivåer.

Projektet ska pågå mellan 20170601-20191231 och är ett samarbete mellan Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland. Projektets totala budget är cirka 14,4 miljoner kronor, varav Region Dalarna bidrar med cirka 1,6 miljoner kronor. Region Dalarnas stöd är villkorat med att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan.

Stöd för etablering av regional science park

Borlänge Science Park är ett pågående projekt som avslutas 20170430. För att bygga vidare på resultaten som uppnåtts i det projektet, har Stiftelsen Dalarna Science Park ansökt om ett nytt projekt ”STIL – Samverka, Tillvarata, Inspirera och Leda”. Projektet ska pågå mellan 20170501-20171231 och syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för etableringen av Dalarna Science Park.
Projektets budget är 792 000 kronor och Region Dalarna bidrar med cirka 390 000 kronor. Region Dalarnas stöd är villkorat med att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan.

”RockCamp” ska göra bergutbildningen attraktivare

Behovet av bergarbetare är akut och det är nödvändigt med insatser för att göra yrket mer attraktivt. Med projektet ”RockCamp” vill Hedemora Näringsliv AB, göra bergarbetarutbildningen mer intressant, höja kvaliteten och bättre matcha utbildningarna mot branschens behov.

Projektet ska pågå mellan 20170901-20200831. Den totala budgeten är cirka 8,1 miljoner kronor, varav Region Dalarna bidrar med 600 000 kronor. Region Dalarnas stöd är villkorat med att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan.

Byggbranschen behöver fler kompetenta medarbetare

Byggbranschen upplever redan i dag en brist på vissa yrkesgrupper och med ett förväntat ökat bostadsbyggande spås bristen öka. Projektet ”Byggyrkeslyftet” ska, bland annat, göra byggutbildningar mer intressant för unga, öka kvaliteten och relevansen och kvalitetssäkra APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Projekttiden är 2017091-20200831 och projektägare är Byggnadsindustrins yrkesnämnd. Budgeten är 10,6 miljoner kronor och Region Dalarna bidrar med 750 000 kronor. Region Dalarnas stöd är villkorat med att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan.

Ingenjörsutbildningar ska bli mer attraktiva

Varje år är det cirka 600 elever vid regionens gymnasier som är behöriga att söka högskolans ingenjörsprogram. Med projektet ”Regional industriell tillväxt genom attraktivare ingenjörsutbildningar” ska Högskolan Dalarna försöka locka fler av dessa till ingenjörsutbildningarna. Studier visar att om studenter väljer en regional högskola, så kan utflyttning av högutbildade bromsas.

Projekttiden är 20170801-20190831 och den totala budgeten är drygt två miljoner kronor. Region Dalarna anslår 990 000 kronor till projektet och Region Dalarnas stöd är villkorat med att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan.

Nytt sätt att utbilda lärare

För att motverka bristen på lärare vill Högskolan Dalarna prova ett nytt sätt att utbilda lärare. Med projektet ”Kompetensförsörjning med stöd av arbetsintegrerade studier med studielön” ska studenten få en anställning hos en huvudman, medan utbildningen genomförs både på högskolan och på en partnerskola. I den senare delen kombineras arbete och studier under ledning av erfarna lärare.

Högskolan Dalarna är projektägare och det ska pågå mellan 20170731-20200830. Budgeten är fem miljoner kronor och Region Dalarna bidrar med hälften. Region Dalarnas stöd är villkorat med att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan.

Rambudget för 2018 beslutad

Direktionen beslutade att höja medlemsavgifterna med 2,5 procent till 2018. Det innebär att kommunernas avgift (gemensamt) höjs med 381 000 kronor till 15 635 000 kronor. Landstingets avgift höjs med 170 000 kronor till 6 968 000 kronor.

  liemannen