I Dalarna är det brist på arbetskraft inom många branscher, samtidigt som det finns en outnyttjad kompetens hos människor som inte kommer in på arbetsmarknaden. Här fyller de Arbetsintegrerande sociala företagen, ASF, en stor roll för att möta behoven hos individer och grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Regeringens ökade förväntningar på de sociala företagen har under våren visat sig i deras ”Strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation”.

Den 13 september arrangerade Region Dalarnas projekt ”Utveckling av ASF i Dalarna” konferensen ”ASF – ett verktyg för en breddad arbetsmarknad i Dalarna”. 14 av länets ASF hade samlats på Galaxen i Borlänge för att marknadsföra sina tjänster och produkter. En stor del av de c:a 100 deltagarna var beslutsfattare inom offentlig och privat sektor i Dalarna. Syftet med konferensen var att visa på nyttan och möjligheterna med att samverka och samarbeta med sociala företag. Ett samarbete med sociala företag bidrar till att öka de sociala företagens förmåga att anställa och sysselsätta fler människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i Dalarna.

Foto: Mikael Källman

 

De sociala företagen är viktiga för utvecklingen av hållbar tillväxt i regionen men den avgjort största nyttan med sociala företag är att de ger människor som står långt ifrån arbetsmarknaden makt att förändra sitt liv och sin situation genom arbetsträning och anställning, sa Region Dalarnas ordförande Abbe Ronsten, som inledde konferensen.

Projektet ”Utveckling av ASF i Dalarna” avslutas den sista oktober. Som ett led i regeringens ökade intresse för området så tar projektet nu fram en handlingsplan för utveckling av socialt entreprenörskap i Dalarna som ska lämnas in till Tillväxtverket den 23 oktober.

-Handlingsplanen ska ligga till grund för ett genomförandeprojekt som, om det beviljas, kan starta i februari 2019 och hålla på till sista oktober 2020. En satsning som ger Dalarna ökade möjligheter att möta de samhällsutmaningar vi står inför, berättar Mikael Källman, projektledare ”Utveckling av ASF i Dalarna”.

Läs mer om projektet och om länets ASF

Kontakt:
Mikael Källman, projektledare ”Utveckling av ASF i Dalarna”
Tel: 023-77 70 79
E-post: mikael.kallman@regiondalarna.se

  maria