Region Dalarnas arbetsutskott höll sammanträde 31 maj.

 

Coompanion Dalarna får 525 000 i bidrag

Region Dalarnas arbetsutskott har beviljat Coompanion Dalarna 525 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 2017. Coompanion Dalarna är en ekonomisk förening med 71 medlemmar, bland annat länets kommuner, och föreningen erbjuder rådgivning, information och utbildning till den som vill starta företag tillsammans.

Coompanion Dalarna grundfinansieras av Tillväxtverket men för att det anslaget ska beviljas krävs det också en lokal medfinansiering. Region Dalarnas bidrag är en del av den finansieringen.

Region Dalarna medverkar i internationellt jämställdhetsprojekt

FEMINA är ett Interreg-projekt vars syfte är, bland annat, att öka jämställdheten inom högteknologiska sektorer. Ett annat mål är att stödja en ökad delaktighet från kvinnor i entreprenörskap, arbetet och ledarskap i högteknologiska sektorer.
Organisationer från Italien, Norge, Grekland, Rumänien, Spanien och Sverige (Region Dalarna) deltar. Dessutom ska antingen Frankrike eller Holland delta.

Den totala budgeten är cirka 2,5 miljoner kronor varav Region Dalarna bidrar med cirka 350 000 kronor, under förutsättning att projektet beviljas av Interreg Europe.

Projekt för digitalisering inom industrin

Regeringen har initierat en riktad satsning på digitalisering för SMF (små och medelstora företag). I projektet ”INDIGO Värmland, Örebro, Dalarna” vill IUC Wermland AB dra nytta av de erfarenheter som gjorts i olika pilotprojekt inom området.
Projektets mål är att uppnå framgångsrika digitaliseringsinsatser som ökar konkurrenskraften hos regionens SMF.
Projektet ska pågå 20170501-20181231 och den totala budgeten är cirka 4,3 miljoner kronor. Region Dalarna bidrar med 180 000 kronor, under förutsättning att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan.

Validering ska stärka kompetensen inom industrin

Industrin i Norra Mellansverige är beroende av dels spetskompetens men även att personalen har en god grundkompetens. Projektet ”Strategisk kompetensförsörjning i SME Norra Mellansverige” vill skapa en struktur och modell för kompetensutveckling genom validering. Målet är att totalt 54 företag ska delta och att varje företag ska validera tio personer genom projektet.

IUC Dalarna AB är projektägare och den totala budgeten är tre miljoner kronor varav Region Dalarna bidrar med 200 000, under förutsättning att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan. Projekttiden är 20170801-20181231.

Kunskap om bioekonomi ska spridas

I ett bioekonomiskt samhälle används förnybara råvaror från skogen, jorden och havet istället för fossila bränslen och material. Nu vill Sveriges regioner ta fram en kommunikationsplattform för att sprida kunskap om bioekonomi. Tanken är att regionernas och allmänhetens kunskap ska öka så att regionerna ska kunna driva ett klokt utvecklingsarbete och stärka näringarna som berörs. Plattformen ska också ge regionerna en starkare kraft att göra sina röster hörda i olika politiska processer i Sverige och i EU.

Arbetsutskottet sade ja till förslaget som är ett treårigt projekt med Region Västerbotten som projektägare. Varje region bidrar med 50 000 kronor per år och Region Dalarnas bidrag beviljas under förutsättning att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan.

  liemannen