193 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 21 projekt i Dalarna, Gävleborg och Värmland, varav sju i Dalarna. Flera av projekten är inriktade på att stödja näringslivsutveckling och integration. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Järvsö 6–7 december 2017.

DALARNA
Kontaktpersoner:
Eric Boo, Region Dalarna, 023-77 70 64
Jonny Gahnshag, vice ordförande i partnerskapet, 0730-68 23 14

Regionalt Näringslivscentrum Dalarna
Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Hans Pontusson, 023-77 000
Sökt EU-belopp: 2 726 114 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 2 726 114 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 5 452 228 kronor

Ägarskifte utifrån ett helhetsperspektiv
Sökande: ALMI Företagspartner Gävledala AB
Kontaktperson: Agneta Wenell, 026-663 667
Sökt EU-belopp: 2 496 545 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 2 496 545 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 4 993 090 kronor

Invest in Dalarna Agency – För fler hållbara investeringar till Dalarna
Sökande: ALMI Företagspartner Gävledala AB
Kontaktperson: Maud Hallmans, 0243-488 860
Sökt EU-belopp: 4 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 4 234 642 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 8 000 000 kronor

Upphandlingsdialog Dalarna, UDD 2.0
Sökande: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Kontaktperson: Kerstin Angberg-Morgården, 010-225 0276
Sökt EU-belopp: 3 406 998 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 135 000 kronor
(övrig medfinansiering från Landstinget Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, kommuner och privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 7 893 996 kronor

Encom II – Energy investments for competitive companies 2020
Sökande: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Kontaktperson: Marit Ragnarsson, 070 – 334 1065
Sökt EU-belopp: 20 000 000 kronor
Medfinansiering av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 40 000 000 kronor

Grön Agenda – Resurseffektivt och klimatsmart byggande och förvaltning i praktiken
Sökande: Byggdialog Dalarna
Kontaktperson: Åke Persson, 070-325 3002
Sökt EU-belopp: 6 090 849 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 5 550 850 kronor
(övrig medfinansiering från Högskolan Dalarna, kommuner och privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 12 181 699 kronor

Vilka är vi?
Sökande: Avesta kommun
Kontaktperson: Birgitta Hägg, 0226-645 007
Sökt EU-belopp: 4 758 368 kronor
Medfinansiering av Avesta kommun, Avesta Vatten och Avlopp, Gamla Byn och Orsa kommun
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde: Kompetensutveckling för tillgängligare arbetsmarknad i Norra Mellansverige
Totalt: 10 124 979 kronor

Vinster för miljö, resursanvändning och ekonomi med ny avancerad teknik för kylning av metaller
Sökande: Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Ulf Larsson, 026-648 791
Sökt EU-belopp: 4 858 930 kronor
Medfinansiering från Region Gävleborg: 1 500 000
Medfinansiering från Region Dalarna: 1 500 000 kronor
(övrig medfinansiering från Vinnova, Högskolan i Gävle och privata aktörer)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 13 018 930 kronor

Fakta – Norra Mellansverige = Dalarna, Gävleborg, Värmland
EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2014–2020.

Fakta – Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige
Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Dalarna, Gävleborg och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Pengarna är fördelade på två fonder; ca 1,2 miljarder svenska kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och ca 600 miljoner svenska kronor Europeiska Socialfonden (ESF), som ska användas under perioden 2014–2020.

Ansökningarna ställs till myndigheterna Tillväxtverket respektive ESF-rådet i Norra Mellansverige, som bereder ärendena.

Godkända ansökningar överlämnas till Strukturfondspartnerskapet, som samråder med regionförbunden i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Därefter tar partnerskapet ställning till om det aktuella projektet ska prioriteras eller inte.

Strukturfondspartnerskapets ställningstagande är bindande för myndigheterna. Efter det att strukturfondspartnerskapet antingen prioriterat eller inte prioriterat en projektansökan går ärendet tillbaka till respektive myndighet som fattar det formella beslutet.

Fakta – Europeiska regionala utvecklingsfonden
Projekt inom programmet ska finansieras inom något av nedanstående fyra insatsområden. Siffrorna i procent anger hur stor del av EU-pengarna i programmet som ska gå till respektive insatsområde.

  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (23 procent).
  • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (30 procent).
  • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (31 procent).
  • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (16 procent).

 

Fakta – Europeiska socialfonden
Enligt Socialfondsprogram 2014–2020 ska Europeiska socialfonden förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå Europa 2020-strategins målsättningar.

Insatserna inom socialfondsprogrammet ska syfta till att:

  • stimulera kompetensutveckling som stärker deltagande kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden,
  • förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv,
  • öka övergångarna till arbete bland kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden, och
  • underlätta unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.
  helenah