156 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 14 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Projekten som berör Dalarna är inriktade på innovation och ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag.

Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Karlstad 30-31 maj 2017.

Projekt som berör Dalarna

SPINN Science Park – Innovativ Nyskapande nod

Sökande: Dalarna Science park
Kontaktperson: Sture Ericsson 070-8262877
Sökt EU-belopp: 22 431 400 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 15 681 400 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 44 862 800 kronor

Smart industri Norra Mellansverige

Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Monika Jönsson 023-77 70 96
Sökt EU-belopp: 7 217 448 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 1 572 483 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 1 572 483 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 1 572 483 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 14 434 897 kronor

Hållbara leverantörskedjor 2.0, Dalarna

Sökande: IUC – industriellt utvecklingscenter Dalarna AB
Kontaktperson: Bosse Lilja, 070-3450491
Sökt EU-belopp: 4 234 640 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 4 234 642 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 8 469 282 kronor

Fakta – Norra Mellansverige =Värmland, Dalarna, Gävleborg

EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regional utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2014–2020.

Fakta – Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.
Pengarna är fördelade på två fonder; ca 1,2 miljarder svenska kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och ca 600 miljoner svenska kronor Europeiska Socialfonden (ESF), som ska användas under perioden 2014–2020.
Ansökningarna ställs till myndigheterna, Tillväxtverket respektive ESF-rådet i Norra Mellansverige, som bereder ärendena.
Godkända ansökningar överlämnas till Strukturfondspartnerskapet, som samråder med regionförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Därefter tar partnerskapet ställning till om det aktuella projektet ska prioriteras eller inte.
Strukturfondspartnerskapets ställningstagande är bindande för myndigheterna. Efter det att strukturfondspartnerskapet antingen prioriterat eller inte prioriterat en projektansökan går ärendet tillbaka till respektive myndighet som fattar det formella beslutet.

Fakta – Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projekt inom programmet ska finansieras inom något av fyra insatsområden. Siffrorna i procent anger hur stor del av EU-pengarna i programmet som ska gå till respektive insatsområde.

  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (23 procent).
  • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (30 procent).
  • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (31 procent).
  • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (16 procent).
Fakta – Europeiska socialfonden

Enligt Socialfondsprogram 2014-2020 ska Europeiska Socialfonden förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå Europa 2020-strategins målsättningar.
Insatserna inom socialfondsprogrammet ska syfta till att:

  • stimulera kompetensutveckling som stärker deltagande kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden,
  • förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv,
  • öka övergångarna till arbete bland kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden, och
  • underlätta unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.
  liemannen