116 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 15 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Flera av projekten är inriktade på integration av nyanlända. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Tällberg 14–15 december 2016.

Cirka 57 miljoner kronor fördelades till projekt som berör Dalarna.

Projekten som berör Dalarna

Breddad rekrytering

Sökande: Falu kommun
Kontaktperson: Linda Varga 023-82086
Sökt EU-belopp: 6 753 184 kronor
Medfinansiering av Falu kommun.
Fond: Europeiska socialfonden
Insatsområde: Kompetensutveckling i Norra Mellansverige på integrationsområdet
Totalt: 9 007 843 kronor

Gamification of Dalarna

Sökande: Region Dalarna
Kontaktperson: Lotta Magnusson 023-777063
Sökt EU-belopp: 6 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 6 000 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 12 000 000 kronor

Kunskapsuppbyggnad för avancerad tillverkning inom stålrelaterad verksamhet – KATIS

Sökande: Jernkontoret
Kontaktperson: Jan Andersson, 076-8007733
Sökt EU-belopp: 4 650 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 2 325 000 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 2 325 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 9 300 000 kronor

Smart integration

Sökande: Industriellt utvecklingscenter Dalarna AB
Kontaktperson: Bosse Lilja, 0243-78477
Sökt EU-belopp: 1 555 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 1 355 000 kronor
(övrig medfinansering från Arbetsförmedlingen)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 3 110 000 kronor

IFS 2.0

Sökande: ALMI Företagspartner Gävledala AB
Kontaktperson: Ida Andersson 026-663666
Sökt EU-belopp: 12 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 3 200 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 3 200 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 3 200 000 kronor
(medfinansiering sker även från Almi företagspartner GävleDala AB, Almi Företagspartner Värmland AB)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 24 000 000 kronor

Fakta – Norra Mellansverige = Värmland, Dalarna, Gävleborg

EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regional utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2014–2020.

Fakta – strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Pengarna är fördelade på två fonder; ca 1,2 miljarder svenska kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och ca 600 miljoner svenska kronor Europeiska Socialfonden (ESF), som ska användas under perioden 2014–2020.

Ansökningarna ställs till myndigheterna, Tillväxtverket respektive ESF-rådet i Norra Mellansverige, som bereder ärendena.

Godkända ansökningar överlämnas till Strukturfondspartnerskapet, som samråder med regionförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Därefter tar partnerskapet ställning till om det aktuella projektet ska prioriteras eller inte.

Strukturfondspartnerskapets ställningstagande är bindande för myndigheterna. Efter det att strukturfondspartnerskapet antingen prioriterat eller inte prioriterat en projektansökan går ärendet tillbaka till respektive myndighet som fattar det formella beslutet.

Fakta – europeiska regionala utvecklingsfonden

Projekt inom programmet ska finansieras inom något av fyra insatsområden. Siffrorna i procent anger hur stor del av EU-pengarna i programmet som ska gå till respektive insatsområde.

  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (23 procent).
  • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (30 procent).
  • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (31 procent).
  • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (16 procent).

Fakta – europeiska socialfonden

Enligt Socialfondsprogram 2014-2020 ska Europeiska Socialfonden förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå Europa 2020-strategins målsättningar.

Insatserna inom socialfondsprogrammet ska syfta till att:

  • stimulera kompetensutveckling som stärker deltagande kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden,
  • förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv,
  • öka övergångarna till arbete bland kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden, och
  • underlätta unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.