Den 6 november arrangerade Intresseföreningen Bergslaget tillsammans med Central Sweden, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro län, Europaforum 2018 vid världsarvsmiljön Falu gruva i Falun. Det var för 10:e gången som Europaforum arrangerades, och i år var temat: Hur bidrar EU till att stärka företag i Bergslagen?

Ett 70 – tal deltagare bland annat lokala och regionala politiker, aktörer med ansvar för näringslivs- och innovationsfrågor, samt aktörer som driver ERUF-finansierade (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt i kommuner, regioner och myndigheter, fanns på plats när Abbe Ronsten, direktionens ordförande Region Dalarna, hälsade välkommen. Abbe framhöll betydelsen av att vi engagerar oss i europafrågor, speciellt i tider då EU:s betydelse av en del ifrågasätts.

– Den här typen av forum är viktiga, det finns röster runt oss och i övriga Europa som ifrågasätter EU:s roll och därför behövs det forum där vi kan prata om EU frågor men också visa på nyttan av EU samverkan.

Fokus under dagen var också att lyfta och ge exempel på betydelsen av europeisk samverkan och de möjligheter och stöd som EU erbjuder för att bidra till Bergslagsföretagens internationalisering och konkurrenskraft på en global marknad. Under dagen presenterades också vad som händer på EU-nivå inom området. I programmet medverkade representanter från bl. a EU-kommissionen, regioner, och lärosäten i Bergslagen.

Erik Arén, projektledare KTP (knowledge transfer partnerships), berättade om hur samverkan mellan akademi och företag kan bidra till att stärka företagens internationalisering. Projektet innebär att en KTP-projektledare, en nyutexaminerad akademiker, i upp till två år genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Erik har själv varit KTP-projektledare på företaget JPS Teknik AB i Färila i Ljusdals kommun, och där tillsammans med en affärscoach och handledare hjälpt företaget att komma in på den nordamerikanska marknaden vilket bidragit till en ökad försäljning och en bättre marknadspositionering.

Erik Arén berättade om KTP- projektet, en framgångsrik metod för samverkan mellan akademi och företag. Foto: Håkan Jansson

Fredrik Federley Europaparlamentariker, deltog via länk och pratade om vilka stöd EU kan erbjuda och varför EU är viktigt för företagen. Som svar på det tog Fredrik upp flera saker. Eu medverkar till att ta fram gemensamma spelregler för företag i EU, något som ibland ifrågasätts av medborgarna, men i grunden är det marknaden själv som efterfrågat dessa regler. Inom EU stödjer man också utvecklingen av förnyelsebar energi samt digitaliseringen för en gemensam digital union för att fler arbetstillfällen och företag ska kunna skapas.

Där poängterade Fredrik att Europa har inom digitaliseringen fokuserat kanske för mycket på de stora amerikanska ”jättarna” exempelvis Google och på hur vi kan se till att de får mindre plats på marknaden i stället för att prata om varför vi inte har europeiska företag som kan konkurrera med de amerikanska. Fredrik lyfte också frågan om kompetensförsörjning.

-Brist på kompetens leder till företagsflykt. Det är ett gemensamt bekymmer som borde få en betydligt större plats på alla nivåer, sa Fredrik.

Carina Åkerberg, Innovationsstrateg, Region Gävleborg, berättade om NMS (Norra Mellansveriges) deltagande i ett pilotprojekt med syfte att stötta regioners strategier för smart specialisering. NMS har valts ut som en av tolv regioner i Europa för att delta i ett pilotprojekt om industriell omvandling. Genom projektet får regionerna i NMS under 2018 expertstöd från EU-kommissionen för att ta fram en handlingsplan för ekonomisk omställning.

Erika Hinz, projektledare Dalarna Science Park, berättade om Interreg Östersjöprojektet IRIS. Foto: Håkan Jansson

Erika Hinz, projektledare Dalarna Science Park, lyfte vikten av europeisk samverkan när hon berättade om Interreg Östersjöprojektet IRIS. Dalarna Science Park är lead partner i projektet som syftar till att utveckla 14 inkubatorer runt Östersjön, bland annat genom att genomlysa och utvärdera varandras styrkor och svagheter och att tillsammans hjälpas åt att utveckla ny kompetens, skapa nya företag och öppna nya marknader. Erika berättade att arbetet har tagit mycket och lång tid men resultatet av projektet har varit en ökad konkurrenskraft och sammanhållning för inkubatorerna i östersjöregionen.

Mikael Melitshenko, Affärs- och projektutvecklare Avancerad tillverkning vid Alfred Nobel Science Park, gav exempel på hur deltagande i europeiska nätverk kan bidra till internationella affärsmöjligheter för företag i Bergslagen. Fokus låg på projektet

3dtc. Ett projekt om 3D-printing som syftar till att inspirera svensk industri att ta till sig metoden. Örebro driver ett samarbete med universitet i Bologna för att utveckla metoden med 3D printing och det finns ett stort intresse för denna metod hos företag som ex SAAB Siemens med flera. Kan svensk industri och företag ta till sig ny forskning på området och tillämpa denna kan företagen stå sig konkurrenskraftigt på den internationella marknaden.

Efter lunch talade Irén Lejegren, vice ordförande Intresseföreningen Bergslaget och regionråd Region Örebro län, om varför EU samarbete är viktigt. Irén inledde med att prata om hur freden och ett arbete för mångfald lagt grunden för ett samarbete i EU – länderna och fortsatte sedan att prata om hur EU blir viktigt för att möta de gemensamma utmaningarna vi har i Europa med bland annat demografi (Europa står för 6% av befolkningen i världen och har en låg befolkningstillväxt i många europeiska länder jämfört med övriga världen) och kompetensförsörjningsproblematiken.

Irén framhöll också att det är viktigt att ha en dialog med medborgarna kring vad EU gör, och vad vi som kommer i kontakt med EU faktiskt kan åstadkomma. Det korta svaret på frågan om varför EU samarbetet är viktigt, blev;

-Jag skulle vilja säga att det är just samarbetet som är viktigt. Ett samarbete med demokratisk grund, vi är starkare tillsammans.

Jens Matthiessen, ekonomisk rådgivare, EU-kommissionens representation i Sverige, gav en internationell utblick när han berättade om vad som händer på EU-nivå inom området. Fokus låg på den nya industristrategi som EU-kommissionen lanserade i september 2017, för att stärka den europeiska industrins position genom att etablera sig som den ledande aktören inom innovation, digitalisering och hållbarhet.

Den nya planen syftar till att fungera som en indikation på vilka områden kommissionen anser bör prioriteras för en konkurrenskraftig europeisk industri samt är en åtgärd för att samla alla EU:s befintliga initiativ på området under en strategi. Just området digitalisering lade Jens extra vikt vid då man förutspår att 90 % av alla framtida jobb kommer att kräva digital kompetens och där är det stora skillnader både inom och mellan länderna. Idag saknar 44% av européerna den digitala kompetens som är nödvändig (vilket inte gäller i Sverige). De stora skillnaderna är också en utmaning uttryckte Jens:

-Kommissionen kan kalla samman länderna och få dem att samarbeta, men alla är inte redo eftersom vi har så olika förutsättningar, vi behöver vara ödmjuka för att ett sånt här arbete tar tid.

Ett 70-tal deltagare på Europaforum 2018. Foto: Håkan Jansson

Under rubriken ”Vanguardinitiativet och S3-plattformarna” fick vi lyssna till två exempel på hur smart industri förverkligas genom interregionala samarbeten.

Stefan Jansson, koordinator Vanguard Dalarna Science Park, berättade om Vanguardinitiativet som ska främja den europeiska industrins internationella konkurrenskraft genom samarbeten mellan europeiska regioner inom områden som utpekats i regionernas smarta specialiseringsstrategier. De fem fokusområden man börjat med är: 3D-printing, biokemi, effektiv tillverkning, nanoteknologi och optimering av produkter/tjänster i offshoreindustrin. Dalarna är med i det sistnämnda fokusområdet, i ett projekt kallat ADMA (Advanced Manufacturing).

Stefan betonade EU:s betydelse i Vanguardprojeket.

– Alla regioners brysselkontor har varit en oerhört viktig komponent för att få det att fungera berättade Stefan.

Mikael Hjorth, utvecklingsledare näringslivsutveckling i Region Västmanland, berättade om interregionalt samarbete och deltagande i S3-piloter i Energy och Industrial modernisation.

En viktig del i Smart specialisering är samarbete med andra regioner. Flera svenska regioner deltar i olika former av samverkan med andra regioner inom EU och med regioner som har kompletterande styrkor, för att ytterligare stärka sin konkurrenskraft. Regioner med kompletterande styrkeområden kan hitta varandra via EU-kommissionens S3-plattform. De 3 plattformarna är Energi, modern industri och livsmedel.

Efter presentationerna följde en paneldiskussion med medverkande från eftermiddagens pass, Mikael Hjort, Jens Matthiessen, Stefan Jansson samt Irén Lejegren. En av frågorna var hur vi kan öka intresset för samverkan. Irén svarade att Europaforum är ett bra exempel, där lyfter vi fram fördelarna med att samverka, ekonomiska värden men också värden i form av nya relationer och nätverk. Stefan Jansson poängterade att det var viktigt att företagen får en drivkraft till att vilja samverka, och där är det en ny slutmålgrupp, en insikt om att samverkan kan leda till nya kunder vi behöver lyfta, sa Stefan.

Frågor om små och medelstora företags kännedom om EU- samverkan var också en fråga som lyftes. Där pratade bland annat Irén om att det var viktigt att få med sig företag som ambassadörer för att inspirera andra företag, vilket också var något hon fick medhåll om från övriga i panelen.

– Något vi inte heller får glömma  är att samverkan är en metod för att uppnå något , inte ett mål i sig vilket vi också företagen behöver förstå. Samverkan tar tid, sa Stefan.

Konferensen avslutades med en kort sammanfattning av dagen av Irén. Några av slutsatserna hon skickade med deltagarna var:
-Var ute i god tid, håll koll på vad som händer inom EU för att hinna påverka programbeskrivningar förslag etc från EU
-Samverkan tar tid, men den är värd besväret- det har vi kunnat se goda exempel på idag

Text: Maria Östh
Foto: Håkan Jansson

Mer information om Europaforum 2018 hittar du här

 

 

 

 

  maria