I tisdags arrangerades ett informationsmöte på Region Dalarna om Försäkringskassans arbete utifrån bland annat lagstiftningen, brukardelaktighet och handlingsprocessen av ett assistansärende.

De runt 100 deltagarna är biståndshandläggare, enhetschefer inom LSS, administrativ personal som hanterar beräkningar och redovisning och personal inom rehab och habilitering.

Verksamheter från alla kommuner i Dalarna, utom en, och från Landstinget fanns representerade under ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass.

–Den här informationsträffen handlar om att ge större kunskap om hur Försäkringskassans utredningsprocess ser ut men även om ett erfarenhetsutbyte, säger Maria Ekelöf som samordnat mötet på Region Dalarna. Behovet är också stort av att ha en dialog så att verksamheterna ska förstå varandras uppdrag bättre.

Från försäkringskassan deltog enhetschef, specialist, handläggare och samverkansansvarig
Försäkringskassans uppdrag är att utreda, bedöma, besluta om rätten till ersättning utifrån de lagar och bestämmelser som lagstiftaren beslutar, och den rättspraxis som råder. På Försäkringskassan Dalarna arbetar tre personer med assistansersättning. Under 2017 hanterades 123 ansökningar om assistans.

I den utredning som Försäkringskassan gör om individuell assistansersättning ska den som sökt personlig assistans så långt det är möjligt vara delaktig i utredningen. Försäkringskassan gör hembesök, träffar den sökande på skola, på vårdinrättning eller annan plats där hen vistas i sin egen miljö, för att få en så god uppfattning som möjligt av assistansbehoven.

Behov av mer statistik, information och dialogmöten
Under förmiddagspasset diskuterades om bedömningar skiljer sig åt kommunerna emellan, som till exempel påverkar antal beviljade timmar. Idag finns ingen analys av om bedömningarna ser olika ut mellan kommunerna och det konstaterades att det finns behov av mer statistik och analyserad statistik om beslutad assistans över länet.

Frågorna och erfarenheterna till Försäkringskassan blev många under hela dagen om utredningsprocess, bedömningsgrunder, utbetalnings- och ersättningssystem. I slutet av dagen meddelade både Region Dalarna och Försäkringskassan att det kommer en fortsättning med fler träffar, kanske riktade per verksamhet, eller liknande. Tills dess hänvisar F-kassan till sin webbplats där man kan mejla frågor och lämna synpunkter.

Region Dalarnas roll
Region Dalarna arbetar med länsgemensamma utvecklingsfrågor, däribland att stödja kunskapsutvecklingen inom socialtjänst, hälso- och sjukvård till exempel genom utbildnings- och informationsinsatser. Arbetet grundar sig på Dalastrategins perspektiv att Dalarna ska präglas av goda levnadsvillkor på lika villkor för alla.

  jenny