I juni 2018 inleddes projektet Silver SME . Projektet ska främja entreprenörskap och innovation kring äldres hälsa och välmående, och har som mål att stödja tjänste- och produktutveckling för den seniora marknaden, som ofta benämns som ”the Silver Economy”.

Den 16 november anordnade Region Dalarna och projektet Silver SME sitt första möte med  projektets intressentgrupp. Deltagare från Högskolan Dalarna, LD Hjälpmedel, LD Pensionärsråd, Visit Dalarna, samt ett antal representanter från Region Dalarna, fanns på plats.

Elsmari Julin, Regionchef, hälsade välkommen och inledde med att berätta om hur Silver SME projektet skapar förutsättningar och öppnar upp för en dialog kring aktivt och hälsosamt åldrande i Dalarna, men också om den potential silverekonomin har utifrån Dalarnas förutsättningar kopplat till demografi, geografi, näringsliv, akademi och offentlig service. Elsmari framhöll även hur Silver SME-projektet gör det möjligt att utbyta erfarenheter och idéer från andra europeiska regioner med liknande förutsättningar och behov.

Peter Möller, Samhällsanalytiker på Region Dalarna, gav en introduktion kring Dalarnas möjligheter till affärsutveckling inom silverekonomin, kopplat till rådande konjunktur, demografi, hälsa och privatekonomi hos pensionärer i Dalarna. Bland annat presenterades utvecklingen inom en rad faktorer kopplat till äldres hälsa, ekonomi och välbefinnande. Det finns en positiv trend där många äldre människor i dag mår bättre, och även har det bättre ekonomiskt än tidigare generationer.

– Dock får vi inte glömma att det också finns fattigpensionärer som har det tufft, sa Peter.

Under  Peters presentation berördes också ämnet åldersdiskriminering, något som finns på strukturell nivå i Sverige, men som ännu inte  fått så mycket utrymme i debatten.

Fr v. Kevin Mc Kee, Katarina Nordin Kajblad, Elisabet Asp-Christiansson, Karin Jacobsson, Johanna Falk-Gustavsson, Monika Jönsson, Åsa Ängsback.

Åsa Ängsback, Internationell strateg på Region Dalarna, samt projektledare för Silver SMEs i Dalarna, presenterade projektets bakgrund, syfte, mål, innehåll och genomförande, samt den roll intressentgruppen kommer att ha. Intressentgruppen är betydelsefull då den samlar aktörer i Dalarna som kan bidra med olika perspektiv på ett område som i dag är relativt outforskat, dvs de positiva aspekterna av en växande andel äldre befolkning.

Under dagen blev det också diskussioner kring olika ämnen kopplat till en äldre befolkning. Bland annat om pensionärers resvanor. I den friskare gruppen pensionärer ser man en tendens till förändring i vad man gör som pensionär, man är inte längre aktiv i föreningar, utan reser hellre bort, och då utanför Dalarna. En av frågorna som berördes var därmed hur projektet kan bidra till att hålla kvar målgruppen äldre i Dalarnas besöksnäring.

Fr v. Kevin Mc Kee, Katarina Nordin Kajblad, Elisabet Asp-Christiansson, Karin Jacobsson, Johanna Falk-Gustavsson, Monika Jönsson, Åsa Ängsback.

Läs mer Om projektet Silver SMEs på Region Dalarnas webbplats

Kontakt
Åsa Ängsback
International strategist
Region Dalarna, Myntgatan 2, 791 51 Falun, SWEDEN
023 77 70 53

 

 

 

 

  maria