Region Dalarna medverkar tillsammans med Funca i att införa ett nytt arbetsverktyg för personal inom kommunernas funktionshinderverksamhet. Region Dalarnas roll är att samordna utbildningsinsatsen och i samarbete med personal från Funca  ge stöd till kommuner i länet att testa verktyget.

Funca är ett webbaserat arbetsverktyg och syftet med verktyget är att förebygga och minska utmanande beteende samt att förbättra delaktighet och självbestämmande för vuxna personer med insatser enligt LSS. Verktyget ska bland annat möjliggöra för brukare att vara delaktiga i planering och utvärdering av sina stödinsatser. Det handlar också om att utveckla personalens arbetsmetoder samt att kunna följa statistik på enhetsnivå och jämföra sig med samlad data från hela riket för att använda i ett lokalt förbättringsarbete.

Mot samma mål

Funca har på uppdrag av Socialdepartementet byggt upp ett stödverktyg för funktionshinderverksamhet som till strukturen påminner om det kvalitetsregister som finns inom demensvården (BPSD-registret) men som är anpassat för funktionshinderverksamheter (LSS) där det bor och vistas vuxna personer med kognitiv funktionsnedsättning, personkrets 1 och 2.  Med hjälp av Funca får hela personalteamet (kan bestå av kontaktperson, arbetsterapeut, brukaren själv) ett gemensamt språk och arbetar mot samma mål.  För att börja arbeta med Funca måste personalen gå en 2,5-dagarsutbildning för att bli administratör. Utbildningen utformas med bland annat Socialstyrelsens Kunskapsstöd som grund.

Behov av ökad kunskap

Maria Ekelöf är utvecklingsledare vid enheten Hälsa och välfärd vid Region Dalarna och hon berättar att det sedan 2013 pågår ett regionalt utvecklingsarbete i Dalarna inom funktionshinderområdet för en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård.
– Evidensbaserad praktik handlar om behov av ökad kunskap, att insatser som erbjuds medborgare ska bygga på brukarnas erfarenheter, professionens kunskap samt forskning med målet bättre kvalitet för de medborgare som tar del av tjänsterna, säger hon.
Två av de prioriterade områdena för det regionala utvecklingsarbetet är att stärka delaktigheten för brukare, bland annat vid beslut och genomförande av insatser samt att stärka den systematiska uppföljningen, det vill säga dokumentera arbetet med enskilda individer, följa upp och sammanställa med syfte att utveckla och förbättra insatserna/verksamheterna.

Bättre underlag

Cirka 56 000 personer i landet har insatser genom LSS. Hur många av dessa som har ett utmanande beteende, exempelvis motorisk oro och självskadebeteende, är inte känt. Ett av målen med Funca är att få en bättre genomlysning av hur det faktiskt ser ut.
– Vi kommer att få fram statistik, från enhetsnivå ända upp till riksnivå, som kan ge svar på den frågan, säger Sigrid Kulneff, projektledare för Funca.
Sedan starten, sommaren 2015, har intresset för Funca ökat runt om i landet. Nu står Dalarna på tur att ta del av verktyget. I kommunerna  Älvdalen och Rättvik ska personal i slutet av mars genomgå en tvådagars utbildning som bland annat ska öka förståelsen för hur det kan vara att ha en funktionsnedsättning.
– Funktionshinderverksamheter i två kommuner i Dalarna ska nu genomföra utbildningen och testa verktyget, säger Maria Ekelöf.

Fakta:

  • LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  • Funca utvecklas för brukare med kognitiv funktionsnedsättning inom personkrets 1 (personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd) och personkrets 2 (personer med bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder).
  • Definition av utmanande beteende, kan vara till exempel motorisk oro, självskadebeteende/utåtagerande beteende. Det inte är meningsfullt att försöka förstå beteendet isolerat från situationen det uppkommer i. Det är omgivningen som utmanas av beteendet.

Mer information:
Sigrid Kulneff via mail: funca.sus@skane.se
Maria Ekelöf, 023-77 70 58

Funcas webbplats

Information om kunskapsstöd på Socialstyrelsens webbplats

  liemannen