Direktionen hade budget- och ordinarie sammanträde 25 oktober. Nedan följer en sammanfattning av de beslutsärenden som behandlades under dagen.

Delårsbokslut 2017 och budget 2018 godkändes

Region Dalarna redovisar ett negativt resultat på 871 tkr för årets första åtta månader. Delårsbokslutet godkändes av direktionen.

Inför 2018 presenterades en budget i balans, som även den godkändes av direktionen.

Förslag till trafikbudget för kollektivtrafiken 2018

Föreslagen budget för kollektivtrafiken 2018 antogs av direktionen. Landstinget blir kollektivtrafikmyndighet från och med 1/1-2018 vilket betyder att Region Dalarna i ett beslut om budget kommer att fastställa ekonomiska förutsättningar för en annan organisation. Av det skälet fastställer inte direktionen denna gång budgeten utan antar budgeten som förslag. Landstinget kommer att fastställa budgeten för kollektivtrafiken, när den är klar.

Medlemsavgift till Vanguard-föreningen

Vanguard-initiativet består idag av 29 regioner i EU som ska axla en viktig roll i återindustrialiseringen av Europa. Dalarna har i snart tre år varit engagerade i Vanguard-initiativet. Tillsammans med ett flertal andra regioner i Europa har Dalarna bidragit till att industriella kluster byggts upp för att driva industriella frågor i nära samarbete med företagen och stödja förnyelse vad gäller innovation, test- och demonstrationsarbeten och annan relevant omställning.

Direktionen beslutade om fortsatt medlemskap i Vanguard-initiativet. Medlemsavgiften betalas årligen, baserad på antalet medlemmar och pilotprojekt. Den finansierar nätverkets administration och utvecklingen av pilotprojekt. Avgiften för år 2017 är ca 100 000 kr.

Ägardirektiv till Almi Företagspartner GävleDala AB

Direktionen beslutade att anta förslaget till överenskommelse om finansiering av verksamheten och ägaranvisning mellan ägarna av Almi Företagspartner GävleDala AB, för 2018.

I årets avtal har Region Gävleborg och Region Dalarna säkerställt att Almi:s roll i ett regionalt sammanhang förtydligats. Anslaget från Region Dalarna höjs till 6 962 791 kr vilket är en ökning med 2,5 procent och ligger därmed inom det som avtalats mellan Region Dalarna och kommunerna.

Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Den 1 januari 2018 träder Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ikraft. Syftet med lagen är att patienter som inte längre har behov ska kunna bli utskrivna från slutenvården på ett tryggt och säkert sätt. Lagen gäller patienter som är i behov av annan typ av vård från till exempel socialtjänst, öppenvård eller primärvård.

En arbetsgrupp med representanter från länets kommuner samt Landstinget Dalarna har under 2017 samordnat arbetet inför den nya lagen och tagit fram ett förslag till överenskommelse som nu ska godkännas av kommunerna och landstinget. Syftet med överenskommelsen är att skapa trygg och effektiv övergång till öppenvård när patienten lämnar den slutna vården. Det handlar om att få tillstånd ett i grunden tillitsfullt samarbete mellan vårdens och omsorgens parter. Individens delaktighet, behov och förutsättningar ska utgöra grunden för samarbetet. Överenskommelsen ska även tydliggöra parternas roller.

I sitt beslut rekommenderar direktionen Landstinget Dalarna och kommunerna att godkänna överenskommelsen för en trygg och effektiv utskrivning. Samtidigt beslutades att Rådet för välfärdsutveckling ska få en rapportering av den utvärdering som ska göras senare under 2018.

Region Dalarna i Världen, en Agenda för Internationalisering

Region Dalarna har tagit fram ett förslag till agenda för internationalisering som en av Dalastrategins och Region Dalarnas underliggande handlingsplaner, agendor och program. Agendan ska utgöra underlag för Region Dalarnas verksamhetsplanering, samt de årliga beställningarna till Central Sweden. Direktionen beslutade att anta agendan.

Agenda för klimat och miljö i tillväxtarbetet i Dalarna

Direktionen beslutade att meddela Tillväxtverket att Region Dalarna inte kommer att svara på detta uppdrag. Regionchefen gavs i uppdrag att delta i det arbete som Tillväxtverket genomför för att stödja och samordna regionernas fortsatta arbete med att utveckla regionala handlingsplaner enligt uppdraget.

Projektärende – ”KKN 2.0 – dags att höja ribban”

Direktionen beslutade att bevilja projektet ”KKN 2.0 – dags att höja ribban” medfinansiering med 200 000 kr från 1:1-medel samt att Region Dalarna ska genomföra projektet som projektägare. Beslutet gäller under förutsättning att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan.

Projektärende – ”Främja ungt entreprenörskap Dalarna”

Region Dalarna bedömer att länets utveckling för ungt entreprenörskap är oroande. Den är inte i linje med de mål som uttrycks nationellt, i Dalarna 2020 och i Dalarnas ungdomsstrategi – Sveriges bästa ungdomsregion. Ung Företagsamhet (UF) är den regionala aktören för ungt entreprenörskap och även de uttrycker oro för framtiden. Idag finansieras UF till hälften av ett Interreg-projekt och den finansieringen upphör 2018-06-30, vilket ytterligare förstärker de utmaningar som finns. UF vill i och med utvecklingsprojektet Främja ungt entreprenörskap Dalarna förstärka arbetet för unga potentiella entreprenörer på såväl grundskola, gymnasie och inom IM-språk.

Kommunerna ställer sig bakom förslaget till finansiering av utvecklingsprojektet och finansiering av Ung Företagsamhets verksamhet med 4 kr/innevånare. Region Dalarna medfinansierar projektet med 560 000 kr, från 1:1-medel.

  helenah