Region Dalarnas direktion antog förslaget till nytt huvudmannaskap för länets kollektivtrafik och färdtjänsten. Det innebär bland annat att landstinget föreslås ta över ansvaret för kollektivtrafiken samt färdtjänsten och att kommunernas del betalas via en skatteväxling.
– Jag är väldigt nöjd med det här beslutet. Nu får ett rättvisare finansieringssystem som dessutom överensstämmer bättre med hur det ser ut i övriga delar av landet, säger Region Dalarnas ordförande Abbe Ronsten (S).

2014 sjösattes ett nytt kollektivtrafiksystem i Dalarna. Ambitionen var att få ett öppnare system på så sätt att fordon i mindre utsträckning skulle vara dedikerade till viss trafik, till exempel skolskjutsar. Det som tidigare var en ren skolskjuts är i dag ofta en linje som alla kan utnyttja.
Men att gränsdragningen suddades ut mellan det som kallas särskild kollektivtrafik (skolskjuts, färdtjänst, sjukresor) och den allmänna kollektivtrafiken gjorde kostnadsfördelningen mellan landstinget och kommunerna komplicerad.

Återkommande diskussion

Sedan dess har kostnadsfördelning varit ett återkommande diskussionsämne, inte minst mellan kommunkollektivet och landstinget men även mellan kommunerna. Det visade sig nämligen att det tidigare systemet för kostnadsfördelning inte fungerade i det nya trafiksystemet.

Parterna kom överens om olika kompromisser för perioden 2015-2017 och i november 2016 togs beslut att inleda arbetet med att förbereda en skatteväxling inför 2018 och med det också förbereda för att landstinget ska bli ny huvudman för kollektivtrafiken.
– Det går nästan inte att överdriva betydelsen av en väl fungerande kollektivtrafik i länet. Många i Dalarna pendlar till sina arbeten och skola, mellan Falun och Borlänge är det cirka 6000 personer varje dag, mellan Mora och Orsa cirka 1300 och mellan Ludvika och Smedjebacken cirka 1800, för att nämna några exempel. Självklart är det jätteviktigt att vi har bra kommunikationer, säger Abbe Ronsten.

Tar över ägandet

I huvudmannaskapet för kollektivtrafiken ingår bland annat att landstinget föreslås ta över rollen som kollektivtrafikmyndighet från Region Dalarna. Landstinget föreslås också över Region Dalarnas ägande av AB Dalatrafik, Tåg i Bergslagen AB samt AB Transitio.

Fakta skatteväxling:

Skatteväxlingen innebär en omfördelning av skatteuttaget, i det här fallet från kommunerna till landstinget. Uppgörelsen innebär att Dalarnas kommuner minskar sitt skatteuttag från medborgarna med 47 öre per intjänade hundra kronor och landstinget ökar sitt uttag med motsvarande summa. Dock blir det övergångsregler med taxan 49 öre 2018 och 2019. För medborgarna är det ett nollsummespel.
Skatteväxlingen medför en grundfinansiering av kollektivtrafiken. Utöver det har kommunerna själva kostnadsansvaret för trafik som kommun själv beställer samt skolkort.

Tidplan:

Förutom direktionens beslut, krävs det också att länets 15 kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige tar erforderliga beslut. Ansökan om skatteväxling måste vara regeringen tillhanda senast 30 september 2017.

  liemannen