Norra Mellansverige har valts ut som en av fem europeiska regioner som arbetar för industri i omvandling. Regionerna ska få expertstöd för att skapa motståndskraftiga och utsläppssnåla ekonomier. I Norra Mellansverige ingår Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg.

Regionerna i Norra Mellansverige lämnade i höstas en gemensam intresseanmälan för stöd från ett nytt EU-finansierat pilotprojekt. Utlysningen av stödet riktade sig till så kallade övergångsregioner och mer utvecklade regioner som genomgår en period av industriell omvandling med exempelvis kompetensförsörjningsutmaningar och nedläggningar av industrier.

Industrin är en styrka att ta vara på och utveckla

Dalarna, Värmland och Gävleborg har ett pågående samarbete i projektet Smart specialisering – starka företag i Norra Mellansverige, som bland annat handlar om att utveckla kluster och samverkan mellan forskning och industri, med syfte att främja innovationer. Utmaningar finns för industrin, men näringen ses framför allt som en styrka att ta vara på och utveckla och samtliga tre regioner prioriterar industrin i sina regionala forsknings- och innovationsstrategier.

Som utvald region kommer Norra Mellansverige bland annat få expertstöd för att utveckla regionala klusterstrategier och handlingsplaner under 2018, samt medel för att kunna påbörja processen med att implementera regionala strategier under 2019. Kommissionen avsätter upp till 200 000 euro per region för extern expertis, som kommer att ges av ett team från Kommissionen och OECD, och är anpassat just efter regionala behov och utmaningar. Regionerna kan också få upp till 300 000 euro i stöd för genomförandet av strategierna, förutsatt att de är tillräckligt utvecklade. Finansieringen kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

– Sannolikt ser EU-kommissionen en styrka och trovärdig stabilitet i att vi regioner har ett långsiktigt samarbete och sökte det här gemensamt, säger David Paulsson, som är projektledare för Smart specialisering i Norra Mellansverige och en av dem som ligger bakom ansökan.

Medvetenhet för utmaningarna och regional politisk ambition

Samtliga regioner i Norra Mellansverige har tagit fram regionala forsknings- och innovationsstrategier med ett antal prioriterade styrkeområden eller specialiseringar som man regionvis betraktar har stora utvecklingspotentialer i samverkan med forskning. Därmed har man som region kommit ganska långt. David Paulsson tror också att medvetenheten för utmaningarna och den politiska ambitionen regionalt haft betydelse för att Kommissionen ser potential i att stödja Norra Mellansveriges arbete.

– Vi arbetar ganska aktivt med att profilera Norra Mellansverige i europeiska sammanhang, och att vi nu är en av fem utvalda regioner i EU ser vi som en bekräftelse på det och att vårt arbete med smart specialisering syns och är bra. Det här stödet kommer att ge oss ytterligare möjligheter att genomföra fler, större och riktade satsningar för industrin, säger David Paulsson.

  jenny