Från den 1 januari i år gäller en lag inom hälso- och sjukvården som ska främja en vård och socialtjänst av god kvalitet i samband med utskrivning där vårdtagare behöver fortsatta insatser.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trätt ikraft ersätter lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Den nya lagstadgade samverkan ska utgöra en trygg hemgång och/eller trygghet för vårdtagare som är i behov av insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården efter att de skrivits ut från sluten vård.

Överenskommelse och riktlinjer för Dalarna

Länets 15 kommuner och Landstinget Dalarna har godkänt en överenskommelse och riktlinjer som en arbetsgrupp har tagit fram utifrån den nya lagen. Överenskommelse och riktlinjer ska stödja utveckling av nya arbetssätt och tydliggöra ansvar mellan vårdgivare. Viktiga målsättningar med överenskommelsen är bland annat att vårdtagaren ska känna sig trygg och delaktig i den fortsatta vårdplaneringen, och att antalet dagar ska minimeras som en utskrivningsklar vårdtagare vistas kvar i sluten vård. Det ska ske genom gott samarbete mellan ansvariga verksamheter, till exempel mellan sluten och öppenvård, och i samverkan regleras när vårdtagarens hemkommun tar över betalningsansvaret.

–En viktig grund för överenskommelsen är att planeringen av patientens utskrivning börjar redan då vårdtagaren skrivs in på sjukhuset, säger Katarina Johansson på Region Dalarnas enhet Hälsa och Välfärd. Landstinget har därför ansvar att meddela kommunen och berörda öppenvårdsenheter inom 24 timmar efter inskrivningen eller läkares bedömning.

Arbetsgruppen representeras av berörda verksamheter på kommuner och Landstinget och samordnas av Region Dalarna. Idéer och erfarenheter har kunnat fångas upp av ett stort antal engagerade deltagare i olika workshops som arbetsgruppen anordnat under hösten 2017.

–Det har varit en bra och givande arbetsprocess för att ta fram de riktlinjer och överenskommelsen som berörda verksamheter nu ska jobba efter, säger Helena Hanno Enochson, samordnare för enheten Hälsa och välfärd på Region Dalarna.

Överenskommelsen gäller, precis som lagen om samverkan vid utskrivning, från den 1 januari i år. Den ersätter tidigare överenskommelse om samordnad vårdplanering, som tecknats mellan landstinget och respektive kommun.

Arbetsgruppen ska fortsätta med implementeringsarbete av riktlinjer och överenskommelsen under 2018.

Särskild reglering vid utskrivning från psykiatrisk hälso- och sjukvård

För utskrivning från psykiatrisk hälso- och sjukvård gäller särskild ekonomisk reglering under 2018, där det kommunala betalningsansvaret inträder 30 kalender-dagar efter det att underrättelse om att patienten är utskrivningsklar. Från och med 2019-01-01 kommer även sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård att ingå i överenskommelsen enligt samma rutiner som den somatiska vården.

Överenskommelsen och riktlinjerna finns som dokument att ta del av längre ner på sidan.

  jenny