Regional statistik och analys har en betydande roll som underlag för prioriteringar i jämställdhetsarbetet. Inom ramen för projektet Jämställd regional tillväxt har Peter Möller, Samhällsanalytiker Region Dalarna och Anna Klerby Nationalekonom Högskolan Dalarna, tillsammans med Add Gender, skrivit rapporten ”Kvinnor och män i Dalarna ur ett jämställdhetsperspektiv” som beskriver hur jämställdheten i Dalarna ser ut idag.

Inom Jämställd regional tillväxt finns två prioriteringar som anses särskilt betydelsefulla för att nå en jämställd regional tillväxt, där rapporten är en del av arbetet inom prioritering två.

Den första prioriteringen är, ”Ett systematiskt ledningsarbete för att besluta och integrera jämställdhetsmål och utgå ifrån genusanalys vid planering och genomförande av det regionala tillväxtarbetet, inklusive budget, framtagande av regionala utvecklingsstrategier”.

Den andra prioriteringen är, ”Kartläggning och synliggörande av skillnader mellan kvinnor och män i regionen när det gäller inkomst, sysselsättning, företagande, företagsstöd, projektstöd, inflytande i tillväxtarbetet och liknande”.

I projektet har tre tillväxtområden; innovation, entreprenörskap och kompetensförsörjning,  pekats ut som viktiga områden att jobba med vad gäller förutsättningar för jämställdhetsintegrering, dessa områden belyses därför genomgående i rapporten.

Författarna har i rapporten tittat på hur jämställdheten ser ut i länets femton kommuner, uppdelat på områden utifrån regeringens jämställdhetspolitiska mål. I sammanfattningen konstaterar författarna att könsskillnader inom de flesta områden består. (En djupare analys kring resultaten finns under respektive delmål i rapporten) Några mönster och trender man kan se är t ex att:

  • Om potentialen hos de inflyttade vuxna kan tas till vara har Dalarna en möjlighet att lindra effekterna av en åldrande befolkning och hög försörjningskvot.
  • I Dalarna och i Sverige är arbetsmarknaden tydligt könssegregerad.
  • Inkomsterna skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Kvinnors inkomster är i genomsnitt 68 procent av mäns inkomster.
  • 85 procent av de som arbetar deltid på grund av att arbetet är fysiskt eller psykiskt påfrestande är kvinnor
  • De branscher som har störst andel sjukskrivningar är branscher som är i stort behov av arbetskraft.

Två områden i rapporten kommer författarna att jobba vidare med, då det finns behov av en ökad kunskap kring dessa som inte avhandlas i rapporten.

Den ena handlar om industrins strukturomvandling, där man vill titta närmare på flöden mellan branscherna Tillverkningsindustri och Företagstjänster. Det finns en hel del föreställningar om varför sysselsättningen i tillverkningsindustrin minskar, men få bygger på bra underlag. Därför behövs det tas fram mer kunskap om detta. Det andra området är matchning mellan utbildning och yrke där man undersöker hur en stor könsobalans på utbildningar påverkar matchningen i denna utbildningsgrupp när de börjar arbeta.

”Vad gäller matchningen så ser vi att arbetsmarknaden i många avseenden är könssegregerad, men vi behöver ta reda på mer om vilka konsekvenser detta ger upphov till”, berättar Peter Möller samhällsanalytiker, Region Dalarna.

Båda områden drivs nu som forskningsprojekt som kommer att resultera i forskningsartiklar men även populärvetenskapliga rapporter och seminarier där resultaten presenteras.

Rapporten ska ligga till grund för regionens fortsatta arbete med att främja jämställdhet och skapa ekonomisk tillväxt. Exempelvis kommer rapporten vara underlag till en publik webbplats med regionala statistik och analys där det regionala utfallet av olika politiska mål ska följas upp kontinuerligt framöver.

Rapporten publicerades i juni 2018 och finns att läsa här

Vid frågor om rapporten, kontakta:
Peter Möller, samhällsanalytiker, Region Dalarna
Tel: 023-777037
peter.moller@regiondalarna.se

 

  maria