Den länsövergripande processen ”Samling för social hållbarhet i Dalarna” har nu knappt ett år kvar att beskriva hur ett systematiskt arbete för jämlik hälsa kan se ut i Dalarna. Arbetet för jämlik hälsa sker efter två huvudsakliga principer.

Den ena principen, princip 1, behandlas i de fyra delrapporter som är planerade att tas fram i Samlingens process. Det handlar om åtgärder som är riktade direkt mot de centrala livsområdena och bidra till mer jämlika villkor och möjligheter för människor, i olika sociala positioner i det tidiga livet, i skolan, i arbetslivet, inkomster etc.

Den andra principen, princip 2, handlar om åtgärder som indirekt kan påverka jämlik hälsa via styrning och uppföljning. Åtgärder som kan bidra till en bättre fungerande infrastruktur för strategisk styrning, och uppföljning av det tvärsektoriella arbetet för mer jämlik hälsa. Denna andra form av åtgärder kommer att vara temat för Samlingens slutrapport och slutkonferens i början av 2019. Det är också denna princip som behandlats i de tre länskonferenser som redan genomförts i Samlingen.

Inom princip 1 är hittills två delrapporter publicerade, Delrapport 1- ”Ge alla barn en bra start i livet”, samt delrapport 2- ”Ge alla barn och unga goda förutsättningar under tiden i skolåldern”.

Innehållet i de två delrapporterna baseras i huvudsak på den arbetsprocess vi haft i den så kallade uppdragsgruppen där främst Dalarnas kommuner deltagit med personer i strategiska eller samordnande uppdrag. Processen med att få fram de åtgärdsområden som har det bredaste intresset i länet, har även involverat personer med relevanta sakansvar i respektive kommun och landstinget”, berättar Johan Hallberg, samhällsmedicinsk läkare och rapporternas huvudförfattare.

Johan Hallberg samordnar Samlingens processer tillsammans med Evelina Hilmersson, samverkansledare och processansvarig i Samlingen, båda från avdelningen Hälsofrämjande och hållbar utveckling vid Landstinget Dalarna.

Då flera av Region Dalarnas projekt ger goda exempel på arbetssätt som kan implementeras i reguljär verksamhet, har även ett flertal medarbetare på Region Dalarna varit med och bidragit med underlag till delrapporterna. Bland annat Johanna Tangnäs Samhällsbyggnadsenheten om arbetet med strategin ”Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion”, som kopplar an till åtgärdsområdet ”organisera och planera för barn och ungas deltagande och inflytande i skola och samhälle”- ett av de fem prioriterade åtgärdsområden som beskrivs i delrapport 2.

Vill du läsa mer, här hittar du delrapport 1 och 2.  

Ytterligare två delrapporter kommer att tas fram, en om förutsättningar för egen försörjning för alla, och en om hälsofrämjande och hållbara samhällen miljöer.

Den främsta anledningen till att Region Dalarna i samarbete med Dalarnas kommuner, landsting, länsstyrelse och högskola tagit initiativ till en Samling för social hållbarhet i Dalarna, är de växande skillnader i hälsa som ses i Sverige och i vårt län. Trots god levnadsstandard och utbyggda trygghetssystem ses påtagliga skillnader i hälsa och dödlighet mellan olika grupper.

”Det verkar som att det finns mekanismer i vårt sätt att bedriva samhälle som systematiskt gör att alla människor i Sverige inte har samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv. Detta är vad Samling för social hållbarhet i Dalarna skall belysa och förbättra förutsättningarna för att lösa”, säger Johan Hallberg.

Läs mer:  http://www.regiondalarna.se/verksamhet/halsa-och-valfard/samling-for-social-hallbarhet-i-dalarna/

 

 

  maria