Strategin Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion (Ungdomsstrategin) slogs fast under 2015. Den bygger vidare på det ungdomspolitiska arbete som har gjorts i Dalarna, inte minst den så kallade Dimpa-modellen som Dalarnas kommuner tillsammans med Region Dalarna drivit sedan 2010 med syfte att öka kompetensen om ungdomspolitiken och stärka förankringen av ungdomsfrågor.

I november 2016 fick Ehneström Utvärdering AB i uppdrag att utvärdera ungdomsstrategin. Syftet med utvärderingen är att följa upp hur avsiktsförklaringen, d.v.s. strategidokumentet ”Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion”, efterlevs och om innehållet i avsiktsförklaringen är rätt väg för att nå målen.

Empiriinsamlingen genomfördes dels genom en enkät som gick ut till alla kommuner och de personer som ingår i Dimpa-nätverket och dels genom intervjuer med personer i sex utvalda kommuner.

Slutrapport Ungdomsstrategin (002) (002)

  maria