Inledning och vad är på gång

Vi var närmare 40 personer som samlades på Scandic Hotel i Borlänge 4 maj för att träffas och prata om implementeringen av ungdomsstrategiska frågor i Dalarna.
Dagen inleddes med att Region Dalarnas ungdomsstrateg Johanna Tangnäs hälsade alla välkomna och gick igenom vad som är på gång i Dalarna inom det ungdomsstrategiska området. Följande delar togs upp på den punkten:

• Alla är välkomna på seminarium om barnkonventionen 1 juni i Dala-Floda och 2 juni i Avesta. Anmälan via mejl till johanna.tangnas@regiondalarna.se

• Det pågår en nationell satsning kring psykisk hälsa som har särskilt fokus på barn och unga i år. Enheten Hälsa och Välfärd på Region Dalarna arbetar med att samla in resultat kring psykisk hälsa i Dalarna samt att anordna ett regionalt analysseminarium kring detta i höst.

• Internt arbete: Ta resultatet av rapporten och dagens workshop vidare. Förberedelser av LUPP 2018. Ung-perspektiv på andra områden. Arbete med UVAS.
• Kommande träffar: Konferens i september, Dimpa-träff i slutet av oktober eller början av november.
• Jämställd regional tillväxt, konferenser och utbildning/lärande.

Plugga klart och Unga till arbete

Nästa del i programmet var en presentation om projektet Plugga Klart av projektledare Karin Funcke. Projektet handlar om hur vi kan förebygga studieavbrott och motivera fler unga att fortsätta sina studier. Nästan alla kommuner i Dalarna är med i Plugga Klart. Se Karin Funckes presentation bifogad. Johanna Tangnäs drog sedan en kortare information kring Unga till arbete, också det ett projekt som Region Dalarna arbetar med och som tydligt knyter an till ungdomsstrategins övergripande mål. Unga till arbete fokuserar på att skapa förutsättningar för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Unga till arbete kommer att presenteras mer ingående på Dimpa-träffen i höst.

Jämställd Regional Tillväxt
Hans Lundqvist presenterade sedan projektet Jämställd Regional Tillväxt. Projektet är ett regeringsuppdrag och samarbetsprojekt mellan region Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarna, Landstinget Dalarna och Högskolan Dalarna. Projektet är en fortsättning på tidigare jämställdhetsarbete i Dalarna såsom Främja Kvinnors företagande, Normmedveten projektutveckling och Inkluderande ledarskap. Syftet är nu att stärka det regionala ledarskapet utifrån det jämställdhetsarbete som pågått under en längre tid och att inkludera andra diskrimineringsgrunder såsom etnicitet och ålder. Inom ramen för projektet ska organisationerna driva frågor om jämställdhet, integration och unga utifrån en normkritisk värdegrund inom tillväxtområdena; innovation, entreprenörskap och kompetensförsörjning.

Youth VIP II
Sista punkten innan pausen var information från Margit Varga, projektsamordnare, om projekten Youth VIP II Dalarna/Hubei och Management and Coordination II Dalarna/Hubei.

Fokus Dimpamodellen
Många nya har tillkommit i det ungdomsstrategiska arbetet i Dalarna. Både politiker, chefer och tjänstepersoner. Dessutom skiljer det sig mellan kommunerna hur involverade personerna är i sin lokala Dimpa-grupp. Därför var det dags för en recap om vad Dimpa-modellen innebär och Christina Nordmark, ungdomssamordnare i Orsa, fick det uppdraget. Hennes presentation innehöll både information om hur Dimpa-modellen kom till, dess komponenter och vikten av att den används.
Efter presentationen genomfördes en gruppdiskussion utifrån följande frågor: Vilka ingår i Dimpa-gruppen i er kommun? Vilka frågor brukar ni ta upp där? Hur kan vi som politiker/strategiska tjänstepersoner/chefer bidra till att arbetet utvecklas?

Utvärdering av strategin
Efter lunch presenterade Christina Ehneström uppföljningen och sin analys av resultaten. Uppföljningen har som syfte att följa upp det arbete som kommunerna, Landstinget Dalarna och Region Dalarna gör, kopplat till strategin Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion och hur vi följer avsiktsförklaringen. Detta för är att synliggöra såväl hinder som framgångsfaktorer och skaffa fram de verktyg som behövs för arbetet framåt. Chefer, politiker och tjänstepersoner i varje kommun har fått svara på en enkät. I nästa steg genomfördes intervjuer med personer i sex av Dalarnas kommuner. Ett av de övergripande resultaten av undersökningen är att avsiktsförklaringen fortfarande är relevant och att den utgör ett bra stöd för kommunerna. Ett annat att det är får kommuner som lever upp till avsiktsförklaringen fullt ut, t ex vad gäller den strategiska tjänstepersonens placering och möjlighet till regelbundna träffar med en sektorsövergripande grupp för ungdomsfrågor.

Gruppdiskussion eftermiddag

Efter presentationen ledde Christina Ehneström en workshop utifrån resultaten. Deltagarna fick då sitta kommunvis och diskutera följande:
1. Stämmer den övergripande bilden med hur det är för oss i vår kommun? Hur skiljer det sig?
2. Vad behöver vår kommun bli bättre på?
3. Har vi en lokal strategi? Om inte behöver vi göra en?
4. Vad behöver Region Dalarna göra?
Resultaten av diskussionen togs sedan upp i helgrupp i ett avslutande samtal för dagen. Det som framkom var att den bild som utmejslats i rapporten stämde med deltagarnas bild. Delar som kommunerna menade att de behövde bli bättre på varierade, men flera tog upp organiseringen av arbetet, t ex strategens placering eller behov av mer sektorsövergripande arbete och/eller samarbete med skolan. Ett par kommuner har en strategi eller plan redan eller under arbete, andra uttryckte
en vilja om att ta fram en sådan med utgångspunkt i den regionala ungdomsstrategin samt de nationella dokument som finns. När det gäller vad Region Dalarna bör ta tag i så återkom önskemål om stöd i processen för uppföljning lokalt, kring förankring och återkoppling direktion-kommun, samt att bryta ned de övergripande målen i strategin till mer uppföljningsbara delmål. Något som också uttrycktes i intervjuerna.
Dagen avslutades med några reflekterande ord från varje deltagare.

  maria