Unga till arbete

Målgruppen för projektet är ungdomar, 15-24 år, som varken arbetar eller studerar. Unga till arbete syftar till att ge fler ungdomar möjligheten att göra de val som ger dem chansen att etablera sig på arbetsmarknaden.

Historia

Region Dalarna började, våren 2009, att rita och skissa på projektet Unga till arbete, W 18-24. Syftet med projektet var att utveckla en regional modell för hur kommunerna och arbetsförmedlingarna kan arbeta med unga arbetslösa och för dem att samverka via ett utbildnings- och praktikprogram med helhetsperspektiv.

bild_uta_tjejer-pa-ang

Målgruppen var arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år som haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Unga till arbete skulle pågå i tre år (2010-2012), men förlängdes två gånger och avslutades i december 2014. Samtliga kommuner i Dalarna och närmare tretusen kursdeltagare har deltagit i projektet. Cirka 60 procent av kursdeltagarna har gått vidare till arbete eller studier efter avslut.

Projektet har finansierats med stöd från ESF (Europeiska Socialfonden), Kommunerna och Region Dalarna.

Unga till arbete – idag

Eftersom Unga till arbete, W18-24, blev så framgångsrikt, beslutade Region Dalarna att söka nya medel från ESF (Europeiska Socialfonden), PO 3, för en fortsättning av Unga till arbete. Medel beviljades och projektet startade igen sommaren 2015. Projekttiden är juni 2015 –  december 2017.

Målgruppen är ungdomar, mellan 15 och 24 år som  står långt från arbetsliv eller studier. En del har en problematik där flera myndigheter är involverade. Det kan bland annat handla om skoltrötthet, misslyckande i skolan, ångest, depression eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I tidigare projekt kom 2/3 från Arbetsförmedlingen men nu är det drygt 20 % som kommer därifrån. 2/3 kommer nu inifrån den egna kommunen,  från socialtjänsten och KAA (kommunala aktivitetsansvaret) m.fl.

Stort fokus på individens utveckling

En av de viktigaste framgångsfaktorerna i projektet har varit vårt fokus på ett gemensamt förhållningssätt och bemötande i arbetet med ungdomarna. Samtliga medarbetare har haft en gemensam bas utifrån en gemensam utbildning och ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte. Utbildningen och stödet är baserad på en värdegrund och ett lösningsfokuserat arbetssätt som möter varje individ med respekt och kunskap.

Med sitt deltagande kommer ungdomarna att utvecklas i individstärkande aktiviteter, få ökade kunskaper om utbildningsvägar och arbetsmarknad och genom praktik få prova på arbeten för att därefter kunna göra välgrundade och aktiva val mot en etablering på arbetsmarknaden. Hela projektet genomsyras av ett lösningsfokuserat och icke-dömande förhållningssätt. Deltagarna tas ut i samverkan mellan kommun, Arbetsförmedling och, i förekommande fall, Försäkringskassan. Programmet består huvudsakligen av två delar, introduktionsveckor (4-6 st) och praktiktid med kontinuerlig uppföljning.

Mål

Målet är att 80% av de uttagna deltagarna ska fullfölja programmet.
60% av de som fullföljer programmet ska gå till arbete, studier eller skrivas in som aktivt sökande på arbetsförmedlingen.
10% av de som fullföljer programmet ska gå till annan aktivitet som är ett viktigt steg mot etablering på arbetsmarknaden och därmed egen försörjning t.ex psykiatrisk behandling eller behandlingshem.

Resultatet hittills ligger  över målet

I maj 2017 hade 663 personer påbörjat programmet och 499 hade avslutat. Resultatet är att 62,4% av deltagarna gått vidare till arbete, studier eller som inskriven på arbetsförmedlingen (29% till studier och 29% till arbete). 39% av deltagarna är kvinnor och 61% är män. Ca hälften av deltagarna är i åldrarna 18-20 år.

Framtid

En av de viktigaste pusselbitarna att få på plats i projektet (som avslutas 2017-12-31)  är att, tillsammans med länets alla kommuner, skapa praktiska förutsättningar för att verksamheten i Unga till arbete ska kunna drivas vidare i hela länet efter projektet slut.

  Ulrika Rosén   25 augusti 2017