Stöd till kulturutövare vars verksamhet påverkas av covid-19

Region Dalarna följer noga utvecklingen inom kulturområdet under den pågående coronapandemin. Kulturutövare inom alla kulturområden påverkas. På denna samlingssida finner du aktuell information, bland annat vilka stöd som finns att söka och vem som kan söka dem. Sidan uppdateras löpande.

Vi uppmuntrar kulturskapare i länet att söka aktuella medel så snart som möjligt.

Utlysning: Återstart av kulturlivet i Dalarna efter pandemin 

Kultursektorn är ett av de områden som drabbats hårt av pandemin. De ekonomiska konsekvenserna har varit omfattande bland annat på grund av framflyttad, inställd eller förändrad verksamhet. Kulturen är därför i behov av en omstart. Region Dalarna vill vara drivande i nystarten av kulturlivet och har därmed avsatt tre miljoner kronor för att lindra pandemins effekter. Syftet är också att främja yrkesverksamma kulturskapares möjlighet att bo och verka i länet och att sprida professionell kultur brett i hela Dalarna. Därför görs dessa utlysningar. 


Syfte

Region Dalarna vill med utlysningarna bidra till en återstart av Dalarnas kulturliv, främja yrkesverksamma kulturskapares möjlighet att bo och verka i länet samt
sprida professionell kultur brett i hela Dalarna.


Utlysningsperiod

1 oktober - 1 november 2021.
Beslut tas av Kultur och bildningsnämnden 1 december 2021.
Medlen betalas ut under december 2021.
Uppdraget genomförs under 2021/2022.

 

Spår Vem kan söka? För vad kan man söka? Beloppsgräns

Arrangörsbidrag

Studieförbund, folkrörelsedrivna, folkhögskolor och föreningar som arrangerar professionell kultur.
Förening ska ha säte i Dalarna.

Bidrag kan sökas för att arrangera publikt arrangemang där arvode utgår till yrkesverksam kulturarbetare.

 

15 000 kr

Produktionsbidrag

Fria, professionella grupper inom kultur med minst två medlemmar.
Förening ska ha säte i Dalarna.

Bidrag kan sökas för produktion av publikt evenemang.
Exempel på bidragsberättigade kostnader;
framtagande av manus, musik,
regi, ljus, ljud, scenografi och koreografi.

100 000 kr

Investeringsbidrag

1.Studieförbund, folkrörelsedrivna, folkhögskolor och föreningar som arrangerar professionell kultur.
Förening ska ha säte i Dalarna.

2.Fria, professionella grupper inom kultur med minst två medlemmar. Förening ska ha säte i Dalarna.

Bidrag kan sökas för enklare investeringar  
(ej byggnation) som skapar möjlighet för publika arrangemang, t.ex.
ljud- och ljusteknik, digital hårdvara, podier, publikplatser och exponerings-skärmar.

50 000 kr

Digitaliseringsbidrag

1.Studieförbund, folkhögskolor och föreningar som arrangerar professionell kultur.
Förening ska ha säte i Dalarna.

2.Fria, professionella grupper inom kultur med minst två medlemmar. Förening ska ha säte i Dalarna.

 

Bidrag kan sökas för
att digitalt nå ut med publika kulturarrangemang.

50 000 kr

 

Ej behöriga att söka

Enskilda utövare, företag, kommuner, kulturverksamheter med bidrag inom Samverkansmodellen samt Region Dalarnas egna kulturverksamheter är inte behöriga att söka. Dessa kan dock vara samarbetspart i det ansökan gäller.


Övergripande hänsyn i bedömningen av ansökningar

 • Målgrupper som prioriteras i bedömningen är barn och unga, unga vuxna, pensionärer samt nationella minoriteter.
 • Geografisk spridning beaktas i bedömningen, särskilt prioriteras landsbygd och socioekonomiskt utsatta områden.
 • Publika aktiviteter med särskild tillgänglighetsanpassning prioriteras. I övrigt ska alla aktiviteter, så långt som det är möjligt, vara tillgänglighetsanpassade.
 • Genomförandets koppling till Agenda 2030 samt kvalitet och genomförandepotential.

Ansökan behöver inte innehålla alla perspektiv ovan.


Återrapportering

Bidragets användning och redovisning om hur målen i ansökan uppfyllts görs inom tre månader efter avslutat projekt.


För mer information om utlysningen, kontakta Theresia Holmstedt Jensen: theresia.jensen@regiondalarna.se 

Ansökan

Till databasen för registrering och ansökan.

Ansök här

Krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang

Evenemanget ska ha anordnats för allmänheten och offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten, samt tänkt äga rum mellan den 1 oktober och 31 december 2020. 

Läs mer om krisstödet på Kulturrådets hemsida. 

Ansökan och ansökningstider

 • Krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang.
  Öppen: 25 februari – 15 mars

 • Krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang.
  Öppen: 25 februari – 16 mars


 • Krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang:
  Öppen: 25 februari – 17 mars

 

Ytterligare Krisstöd för kultursektorn våren 2021

Regeringen har avsatt ytterligare 1 miljard kronor i krisstöd till konst och kultur. Utlysningarna öppnar 28 januari. Uppdraget att fördela stöden går liksom tidigare till Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Filminstitutet och Författarfonden.

Ansökningstider

 • 28 januari - 16 februari
  Utställningar, föreläsningar eller liknande evenemang

 • 28 januari - 17 februari
  Scenkonstföreställningar

 • 28 januari - 18 februari
  Konserter

Webbinarier om stödet

 • 26 januari 12.00-12.40
  Kulturrådet och Konstnärsnämnden om krisstödet

 • 2 februari 12.00-12.45
  Krisstöd för inställda och uppskjutna kulturevenemang

 • 9 februari 12.00-12.45
  Krisstöd för särskilda behov i kulturlivet

Länkar till de olika webbinarierna finns på Kulturrådets hemsida

Kulturrådet har fått i uppdrag att under våren fördela 550 miljoner i krisstöd till kulturen. 

 • 150 miljoner kronor ska gå till inställda och uppskjutna evenemang och 400 miljoner till särskilda behov inom kulturlivet. Mer information finns på Kulturrådets hemsida
 • Filminstitutet ska fördela 250 miljoner kronor. Mer information finns på Filminstitutets hemsida
 • Konstnärsnämnden ska fördela 154 miljoner kronor. Mer information finns på Konstnärsnämndens hemsida.
 • Författarfonden ska fördela 20 miljoner kronor. Mer information finns på Författarfondens hemsida.

 

Utlysning hemmaresidens bild och form

Ansökan är öppen 17 december 2020 – 17 januari 2021. Totalt erbjuds sju residens à 20 000 kr. Satsningen finansieras genom extra medel från Statens kulturråd som fördelats ut till regionerna med anledning av covid-19.

Utlysningen har stängt. Beslut fattas 1 februari 2021.

MusicMatch - ett initiativ från Musik i Dalarna, Folkmusikens hus och Dalapop

Totalt ska 500 000 kronor fördelas för att lindra coronapandemins effekter för Dalarnas musikliv. Stödet delas upp i tre olika delar:

 • stipendium för konstnärligt och kompetenshöjande utvecklingsarbete
 • produktionsstöd studio
 • produktionsstöd videosession

Beslut har fattats.
Lista över dem som får stipendium/stöd finns på Musik i Dalarnas hemsida

 

Nya nationella krisstöd för kultursektorn - sök nu!

Regeringen har tillsatt nya medel för att kompensera kultursektorn med hänsyn till pandemin.

Här finns mer information om olika stöd att söka

Kulturaktörer, föreningar och företag kan söka ekonomiskt stöd för intäktsbortfall och merkostnader som uppkommit på grund av pandemin.

Första utlysningen

 • Krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang. Ansökningsperiod 15–27 oktober
 • Krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang: scenkonstföreställningar. Ansökningsperiod 15–28 oktober
 • Krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang: konserter. Ansökningsperiod 15–29 oktober

Andra utlysningen

 • Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: Bildkonst, museer, litteratur med mera. Ansökningsperiod: 22 oktober-3 november
 • Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: scenkonst. Ansökningsperiod: 22 oktober-4 november
 • Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: musik. Ansökningsperiod: 22 oktober-5 november

Verksamheter inom Samverkansmodellen kan inte ta del av denna utlysning.

Enskilda utövare kan söka krisstipendium Konstnärsnämnden Ansökan är öppen 8-22 oktober 2020.

Utlysning för yrkesverksamma, fria kulturskapare

För att stötta länets yrkesverksamma, fria kulturskapare och ge medborgarna möjlighet att uppleva kultur under pandemin gör Region Dalarna en särskild utlysning. Kulturskapare kan söka bidrag till kulturaktiviteter som kommer medborgare i länet till del.

Utlysningen är stängd. Följande har erhållit uppdrag inom utlysningen:

Lista utlysning (pdf, 1 sida)

Utlysning hemmaresidens bild och form

Utlysningen är stängd och beslut är fattat. Bild och form Region Dalarna har nu utsett fem yrkesverksamma inom bild- och formområdet som beviljas var sitt hemmaresidens á 20 000kr.

De fem beviljade hemmaresidensen är:

 • Marieta Toneva som har sökt för att skaffa grundläggande kunskaper om formtagning och gjutning och för att bredda sin konstnärliga kompetens. Kunskaper som hon ser kommer att komma till nytta i hennes framtida konstnärliga praktik.
 • Lisa Hellrup vill arbeta fram en porslinsgjutmassa som underlättar hennes arbete med växtdelar och som tillåter de olika delarna att sammanfogas till en enhet och i det fortsätta utveckla sitt konstnärskap.
 • Gabriel Jonsson vill utforska sin nya hembygd genom att skapa reliefer i lera där han gestaltar platsens berättelser i nutid och historia.
 • Anna Linnea Liljeholm vill arbeta experimentellt med screentryck på ett måleriskt och tecknande vis och frigöra tekniken från sina förutbestämda användningsområden för att bli ett användbart verktyg i hennes konstnärskap.
 • Fredrik Svensson vill fördjupa sin handaskicklighet bysnickar-style, genom att slöjda en låda från en trädindivid flera gånger. Varje låda innehåller historien om trädet och hur just det blev till just den lådan.

Utlysning skissuppdrag takplattor till vårdmiljöer

Bild och form Dalarna ger skissuppdrag till fem bild- och formkonstnärer/illustratörer, i huvudsak verksamma i Dalarna, för att ta fram unika motiv för takplattor till vårdmiljöer. Bild och form Dalarna vill genom utlysningen bidra med givande blickpunkter i form av händelser, historier, världar eller mönster att placera i tak i Region Dalarnas vårdmiljöer.

Utlysningen är stängd och beslut är fattat.

Utlysning från Länsbiblioteket Dalarna - "Dalaförfattare i närbild"

Region Dalarna genom länsbibliotek Dalarna vill med utlysningen ge författare i länet möjlighet att sprida information och inspirera allmänheten i Dalarna att ta del av Dalarnas författarskap. Utlysningen ger också en möjlighet för litteraturskapare att verka inom sitt yrkesområde, trots den konstaterat svåra situation som råder inom området på grund av coronapandemin.

Utlysningen är stängd.

Nationellt ekonomiskt stöd 

Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor till kulturen för aktörer som förlorar intäkter till följd av covid-19. Stöden handläggs på nationell nivå och kan sökas av kulturverksamheter och kulturskapare över hela Sverige.

 • Huvuddelen av medlen - 370 miljoner kronor - kommer fördelas av Statens kulturråd. Dessa medel ska gå till stora och små kulturverksamheter som förlorar intäkter till följd av evenemang som ställs in eller som drabbas av merkostnader till följd av att evenemang skjuts upp.

 • Svenska Filminstitutet ska fördela 50 miljoner kronor till filmområdet, framför allt till biografer och filmfestivaler som drabbats ekonomiskt av den rådande situationen.

 • Konstnärsnämnden ska fördela 70 miljoner kronor.

 • Sveriges Författarfond ska fördela 10 miljoner kronor till enskilda kulturskapare i form av stipendier.

Nämnden för hemslöjdsfrågor gör extra projektutlysning

Nämnden för hemslöjdsfrågor gör en extra utlysning av projektmedel juni-oktober 2020 riktad till professionella utövare inom slöjd och hantverk. Nämnden för hemslöjdsfrågor vill genom en extra utlysning av projektmedel stötta professionella utövare inom slöjd och hantverk i att arbeta med fördjupning och utveckling av immateriellt kulturarv i en samtida kontext. För att handläggning och utbetalning ska gå så snabbt som möjligt finns endast möjlighet att söka ett fast belopp om 30 000 kr. Projektmedlen riktar sig till mindre och avgränsade projekt som ryms inom den begränsade ekonomiska ramen. Projektet ska genomföras under perioden juni-oktober och redovisas senast 1 november.

Ansökan och mer information om nationellt stöd

Svenska kulturrådet
Stödet kan sökas från tisdagen den 28 april. Beslut beräknas kunna tas i mitten av juni.

Läs mer på Svenska kulturrådets hemsida

Svenska filminstitutet
Ansökningstiden har gått ut. 
Läs mer på Svenska filminstitutets hemsida

Konstnärsnämnden
Stödet kan sökas från tisdagen den 28 april kl. 10.
Läs mer på Konstnärsnämndens hemsida

Sveriges författarfond
Ansökningstiden har gått ut. 
Läs mer på Sveriges författarfonds hemsida

Nämnden för hemslöjdfrågor
Ansökan är öppen mellan 15 - 31 maj. Besked till samtliga sökande kommer senast den 15 juni 2020. Projektperioden sträcker sig från juni till oktober 2020.

Läs mer på Nämnden för hemslöjdfrågors hemsida

Hade du nytta av informationen?