Natur och hälsa, Grön Rehab

Hösten 2022 upphör verksamheten. Fokus kommer nu att läggas på utvärdering av projektets 10-åriga verksamhet och på verksamhetsutveckling för att svara upp emot framtida behov av naturbaserade insatser.

Natur och hälsa (Grön rehab)

Att möta natur och djur kan vara betydelsefullt när livet är tungt på grund av olika orsaker. Det kan röra sig om sviter efter en livskris, om utmattningssyndrom, om annan sjukdom eller tillstånd om omständigheter som drabbar såväl fysiskt, psykiskt och socialt. Samspel med natur och djur erbjuder människor både vila och aktivitet och främjar återhämtning och återuppbyggnad på ett sätt som enligt forskning är särskilt lämpligt vid rehabiliterande insatser.

Under åren 2012-2022 har Region Dalarna, genom Fornby folkhögskola, med finansiering från Samordningsförbundet Finsam Falun bedrivit verksamhet i Sjulsarvet och i Vassbo Falu kommun, med arbetsnamnet "Grön förrehabilitering" eller "Grön Rehab". Verksamheten har under 10 års tid utifrån befintlig forskning och praktisk evidens utvecklat och erbjudit natur- och djurunderstödd rehabilitering i två steg som förberedelse inför arbetsinriktad rehabilitering eller studier. Målgruppen har varit ungdomar och vuxna mellan 16-65 år som under en lång tid varit utanför arbetsmarknaden på grund av långvarig sjukskrivning eller av sociala orsaker.

Verksamheten har tillhandahållit natur- och djurunderstödd hälsoutveckling med handledarstöd i grupp, ca 280 personer har genomfört de två stegen, majoriteten med positiva resultat både avseende upplevd hälsa och förflyttning mot arbete/studier.

Kontaktuppgifter: 

Marie Gudmundsson, Utvecklingsledare, Leg arbetsterapeut

e-post marie.gudmundsson@regiondalarna.se 

tel 070-385 92 98

 

Hade du nytta av informationen?