Handlingsplan för en drogfri skolmiljö

NYHET! - Information om narkotikasök med hund
2021-10-21

Från och med oktober 2021 har Fornby folkhögskola infört möjlighet att söka narkotika med hund på skolans område samt i allmänna ytor. För att vår samarbetspartner ska kunna genomföra narkotikasök så åligger det skolan att informera studerande och personal att så kan ske. Narkotikasök med hund på Fornby folkhögskola kan komma att ske en eller flera gånger under läsåret. 

För att du som studerande och personal på Fornby fhsk ska känna till hur vi nyttjar tjänsten så följer här Dala Narkotikasöks egen beskrivning av deras arbetssätt.

Dala narkotikasöks arbetsfilosofi för behandlingshem, företag och skolor.

 1. Vi gör inga riktade sök vid misstanke av narkotikabrott. Vi hänvisar till polisen.

 2. Vi arbetar enbart i förebyggande syfte. Hunden ses som ett verktyg och om hunden gör en markering vid ett sök så utreder vår erfarna personal vad hunden markerat på. Vi har kunskapen samt utrustningen att säkerställa samtliga narkotiska preparat. Vi har ingen rapporteringsskyldighet till polisen utan lämnar det till uppdragsgivaren. (I detta fall rektor) Vi rekommenderar dock att alla spår av narkotika omedelbart rapporteras.

 3. Vi gör inga riktade sök på person.

 4. Vi skriver under sekretesshandlingar hos varje uppdragsgivare samt lämnar utdrag från belastningsregistret på vår personal.

 5. Vi visar alltid respekt samt integritet gentemot alla klienter och personal på behandlingshemmen, samt respekterar klientens situation.

 

En drofri skolmiljö - Portalparagraf

Detta dokument utgör ett gemensamt regelverk och handlingsplaner för Region Dalarnas Folkhögskolor; Fornby, Malung och Mora Folkhögskola.Syftet med denna handlingsplan är att Folkhögskolorna ska erbjuda alla studerande en trygg och hälsofrämjande miljö. Detta innebär en miljö fri från alla former droger.

Ladda ner handlingsplanen som PDF

Regler

Grundbulten för en drogfri skolmiljö är öppenhet och kunskap. För att skolan ska kunna agera krävs att ansvariga får vetskap om vad som händer. Därför har alla, såväl studerande som anställda, ett solidariskt ansvar för att denna handlingsplan ska kunna efterlevas.

 • Alla former av bruk, innehav eller försäljning av droger är förbjudet. Till detta hör alla former av narkotika, dopingmedel, icke ordinerade medicinska preparat samt andra ej narkotikaklassade kemiska substanser. Brott med ovanstående kommer leda till disciplinära åtgärder enligt handlingsplanen.
 • Om någon uppträder berusad under skolans aktiviteter eller i skolans gemensamma lokaler kommer även detta leda till disciplinära åtgärder.
 • Personal som får vetskap om bruk av droger eller att någon uppträtt berusad/ påverkad på skolan är skyldig att se till att rektor informeras. Rektor har huvudansvaret att i samverkan med berörda studerande och personal vidta åtgärder i enlighet med denna plan.
 • Vid antagning informeras de studerande om gällande handlingsplan och har, i och med att de bekräftat antagningen även accepterat denna handlingsplan.

 

Handlingsplan

De disciplinära åtgärderna som skola kan använda sig av framgår av skolans studeranderättsliga standard.Vi kännedom eller misstanke om brott mot ovanstående regler sker följande:

 • Vid akut situation tas den studerande omedelbart ut ur undervisningen, vid behov kontaktas vård och polis, därefter hanteras det inträffande enligt nedanstående flödesschema.

 • Vid kännedom eller misstanke om regelbrott gäller nedanstående flödesschema.

 

 

Handlingsplan vid misstanke om drogpåverkan

Handlingsplan vid misstanke om drogpåverkan

Rutiner för provtagning och hantering av information i samband med detta.

Varje skola ansvarar för att det finns en samarbetspart för testning och behandlingsåtgärder. Varje skola ansvarar för att det finns rutiner kring för hur informationen ska hanteras enligt rådande sekretesslagstiftning. 

Åtgärdsplan

En individuell åtgärdsplan kan innehålla följande:

 • Drogtester samt beskrivning av hur detta ska gå till och hur testresultaten ska hanteras
 • En individuell studieplan
 • Förstärkt krav på närvarokontroll
 • Behandlingsinsatser
 • Överenskommelse om att den studerande lyfter sekretess mellan skolan och behandlande enhet
 • Förstärkt mentorskap
 • Plan på återgång efter avstängning

Rutiner för antagning och ansökningar

Varje skola ansvarar för att det i rutiner och information kring ansökningar och antagning klart framgår att ett accepterande av antagningen innefattar acceptans av gällande handlingsplan.

Internatboende

I skolans kontrakt med internatboende ska det framgå att vid brott mot skolans regler kan avstängning från såväl studier som internatboende ske.

Dokumentation/ Utredning

Rektor ansvarar för att händelser dokumenteras och att utredningar upprättas på ett korrekt sätt.

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?