Bastjänstgöring (BT)

Den 1 juli 2021 införs Bastjänstgöring (BT) i Sverige som obligatorisk fristående första del i läkares specialisttjänstgöring (ST) för alla legitimerade läkare med utländsk läkarexamen. Region Dalarna har redan sedan våren 2019 startat upp ett BT-projekt som arbetar med att förbereda verksamheten för kommande förändringar på bästa sätt.

Den 1 juli 2021 införs Bastjänstgöring (BT) i Sverige som obligatorisk fristående första del i läkares specialisttjänstgöring (ST) för alla legitimerade läkare med utländsk läkarexamen. Region Dalarna har redan sedan våren 2019 startat upp ett BT-projekt som arbetar med att förbereda verksamheten för kommande förändringar på bästa sätt.

Den nya svenska 6-åriga läkarutbildningen startar hösten 2021 på samtliga studieorter vilket innebär att även svenska läkarstudenter kommer behöva göra BT istället för AT från hösten 2027. AT kommer sedan försvinna efter några års övergångstid. Under åtminstone 8-10 år kommer både AT och BT finnas parallellt men med helt olika riktlinjer, förutsättningar, tidslängder, målbeskrivningar etc. BT-läkarna är till skillnad från AT-läkarna redan legitimerade, men troligen ofta mindre klinisk erfarna.

BT-pilotprojekt i Region Dalarna

För att planera och förbereda för kunna erbjuda BT-tjänster från 2021-2022 har Region Dalarna i samarbete med Region Värmland genomfört ett ”BT-pilotprojekt”. Tack vare pilotprojektet har vi även etablerat ett gott samarbete med Socialstyrelsen i deras framtagande av målbeskrivningar och riktlinjer för BT.

BT-projektgruppen består av Marcus Carlsson som BT-projektledare (specialistläkare internmedicin och kardiologi, tidigare AT- och ST-studierektor Avesta), Sofia Olsson Heino (specialistläkare psykiatri, AT-studierektor psykiatri Dalarna), Linda Candell (specialistläkare allmänmedicin, AT-studierektor primärvård Falun) samt Eva Lööf (AT-ansvarig och ST-samordnare, AT-centrum Falu Lasarett).

Bastjänstgöring i Dalarna

Region Dalarna har som målsättning att vara ”Sveriges bästa underläkarskola”, vilket bland annat återspeglas i SYLFs AT-ranking där AT-orterna i Dalarna placerar sig i den absoluta toppen, år efter år. Nu pågår planeringen för fullt inför uppstartandet av BT i Region Dalarna från hösten 2021 med förhoppningen att BT-läkarna kommer bli lika nöjda som AT-läkarna.

BT-tjänsterna kommer preliminärt att utlysas under våren 2021 med urval i flera steg följt av ett antal intervjuer efter sommaren och preliminär start tidigast i november 2021.

Sedan 1969 finns möjlighet att genomföra allmäntjänstgöring för läkare (AT) efter genomförd läkarutbildning. Allmäntjänstgöringen för läkare är en blocktjänstgöring på minimum 18 månader (i Dalarna 21 månaders block) där medicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin ingår. Efter genomförd AT, inklusive AT-prov, kan respektive läkare ansöka om legitimation och därefter påbörja specialiseringstjänstgöring (ST).

EU-anpassning grund till riksdagsbeslut om BT

Riksdagen beslutade i november 2018 att införa ”Bastjänstgöring för läkare” (BT) som en obligatorisk integrerad men ändå fristående del av ST från 1 juli 2020. Detta gäller samtliga läkare som inte genomgått svensk AT. Även den svenska läkarutbildningen ska från hösten 2021 förändras från grunden för att bli 6-årig och legitimationsgrundande på motsvarande sätt som i övriga länder. AT kommer således att upphöra framledes när även svenskutbildade läkarstudenter examineras som legitimerade läkare från den nya utbildningen från 2027 och framåt. Bakgrunden till denna förändring är en EU-anpassning. Man har dock fastställt behovet av en introduktionsutbildning innan ST då AT måste avskaffas, vilket föranlett krav på genomförd BT för samtliga läkare innan ST får påbörjas.

Ny utbildningsstruktur med 12 månaders BT

Grafik på utbildningsstruktur med 12 månaders BT

De första åren kommer BT uteslutande innefatta utlandsutbildade läkare, vilka ofta har helt annan klinisk erfarenhet än svenskutbildade AT-läkare. Detta kommer att kräva en förändrad utbildningsorganisation avseende till exempel rekrytering och urval, språkkompetensvärdering, introduktionsutbildning inklusive bland annat lagar och försäkringsmedicin, högre andel klinisk tjänstgöring och medföljande behov av handledning, återkommande kliniska formativa bedömningar och tydligt målstyrd utbildning med mera.

Bastjänstgöring för läkare ska enligt riksdagsbeslutet vara individuellt anpassad och målstyrd men med en normtid på 12 månader. Dock kan det undantagsvis (vid mycket goda förkunskaper) förkortas till minst 6 månader förutsatt att målen kan uppnås ändå. I många fall kommer BT sannolikt ta längre än 12 månader för att nå målen.

Placeringar under BT är fastställda att vara minst 2 och max 4 till antalet. Det är obligatoriskt med minst 3 månader allmänmedicin och minst 3 månader akutsjukvård (inom klinisk specialitet med akutverksamhet, t ex internmedicin, kirurgi, ortopedi, barn osv). Därutöver tillåts ytterligare maximalt två andra kliniska placeringar. Planeringen av BT måste även ta särskild hänsyn till färdigheter inom psykiatri. Innehållsmässigt kommer BT att ha helt andra lärandemål än dagens AT vars mål istället i huvudsak ryms inom den nya 6-åriga läkarutbildningen.

BT examineras via kliniska bedömningar

BT ska inte examineras genom teoretiskt skrivning som dagens AT utan istället baseras på ett flertal formativa kliniska bedömningar och sammanfattande bedömningar. I slutet av BT ska det också göras en sammanfattande slutbedömning i samråd med en så kallad ”extern bedömare” som även ska ha ”pedagogisk kompetens”. De formativa bedömningarna ska ske minst två gånger per placering. I Dalarna har vi regionsövergripande, liksom i många andra regioner, beslutat att använda oss av bedömningsinstrumenten ”Mini-CEX” (Mini Clinical Evaluation Exercise) och ”DOPS” (Direct Observation of Procedural Skills) som används på svenska läkarutbildningar och här i Dalarna redan idag för läkarstudenterna från både Uppsala och Örebro.

Bedömning och uppnådd kompetens

Grafik av bedömning och uppnådd kompetens

Lärande genom kliniskt arbete

Lärandet under BT ska i första hand ske genom kliniskt arbete under handledning men vissa teoretiska utbildningsmoment kommer behövas, dock inte veckovis återkommande utbildning som för AT-läkarna. I samband med att BT införs som obligatorisk del innan ST påbörjas förlängs den minimala specialiseringstiden (BT+ST) till minst 5,5 år (vid förkortad BT) men i normalfallet minst 6 år.

Läkarprogrammet idag och från 2020/21

Grafik av läkarprogrammet idag och från 2020/21

Målbeskrivningar anpassas

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en detaljerad målbeskrivning för BT utifrån de 10 ”breda lärandemål” som fastställts av Riksdagen:

  • akuta, livshotande sjukdomstillstånd
  • vanligaste sjukdomstillstånden
  • medarbetarskap och ledarskap
  • etik, mångfald och jämlikhet
  • vårdhygien och smittskydd
  • lagar och föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation
  • kommunikation
  • sjukdomsförebyggande arbete
  • läkemedel
  • övriga kompetenser

Man håller nu på att försöka bryta ner dessa till ”bt-mål” på samma sätt som vi redan har med a-, b- och c-mål i ST-målbeskrivningarna. Som det ser ut i nuläget lutar det åt att det blir 18 delmål där mer än hälften delvis överlappar med a- och b-mål i ST-målbeskrivningarna för 2015. Detta kommer innebära att en del av målen i ST-målbeskrivningarna kommer att behöva anpassas och det kommer en ny ST-målbeskrivning 2020 (men c-målen kommer högst sannolikt vara helt oförändrade).

Målbeskrivningar 2015 och 2020

Grafik av målbeskrivningar

Dela:

Hade du nytta av informationen?