Skötare inom psykiatrisk verksamhet (YH)

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta med psykiatrisk omvårdnad och omsorg för barn, unga och vuxna.

Som utbildad skötare kan du arbeta med barn, unga och vuxna inom regioner (fd landsting), kommuner, statliga eller privata vårdgivare. Utbildningen ger dig en mycket eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden.

Efter utbildningen har du kunskaper för att

  • genomföra omvårdnads- och omsorgsuppgifter
  • fungera som kontaktperson
  • göra en första bedömning av vårdsökande
  • genomföra omvårdnadssamtal
  • genomföra möten med vårdtagarens nätverk
  • delta i arbetsplatsens utveckling av verksamheten.

Utbildningen ger goda kunskaper i psykisk ohälsa, hur olika slags psykiatriska tillstånd tar sig uttryck och vilka konsekvenser dessa kan få för vårdtagaren, dennes nätverk och ur ett samhällsperspektiv. Bemötande och professionellt förhållningssätt är nyckelbegrepp genom hela utbildningen. Goda kunskaper och etisk medvetenhet ger dig handlingsberedskap att agera professionellt i olika situationer.

Utbildningen ger fördjupade kunskaper och verktyg hur du kan bemöta, kommunicera och samarbeta med vårdtagare, närstående och professionella nätverk samt göra uppföljningar.

Fullgjord utbildning ger en Yrkeshögskoleexamen och omfattar 400 Yh-poäng, det vill säga 80 veckor fördelade på 4 terminer.

Studierna ges på heltid och distans

Utbildningen startar med en veckas kursintroduktion i Säter (vecka 36). Därefter kommer du till Säter 2-4 gånger per termin under de tre första terminerna för att delta i föreläsningar, vanligtvis under 2-4 sammanhängande dagar. Den fjärde terminen utgörs huvudsakligen av LIA (se nedan) och examensarbete.

Utbildningen utvecklar din förmåga att kritiskt granska och värdera aktuell kunskap och arbetsmetoder. Med ett reflekterande synsätt som grund, och med fokus på ditt lärande, stimuleras din personliga utveckling.  

Du ingår i en studiegrupp

Under utbildningen arbetar du i en studiegrupp under alla teorikurser, dvs när du inte har LIA. Studiegrupperna sätts samman i dialog och utifrån var de studerande tycker är lämpliga studieorter. Detta arbetssätt är utvecklande för att öka inlärning och ger kompetens att arbeta i team. Deltagarna delar sina kunskaper och ger stöd till varandra. Vi sätter samman studiegrupperna med utgångspunkt från var de studerande bor.

Som studerande har du tillgång till utbildningsplattformen First Class där datakommunikationen sker och olika information läggs ut t ex studiehandledning, examinationer. Där kommunicerar du med din studiegrupp, lärare och klasskamrater.

Du får göra praktik som del av kursen

LIA (Lärande i arbete) är Yrkeshögskolans benämning för praktik. Under 27 veckor gör du LIA på tre arbetsplatser. Den första terminen gör du 5 v LIA, andra terminen 6 v och sista terminen genomför du 16 veckors LIA.  LIA-placeringen ger dig möjlighet att generalisera och utveckla dina teoretiska kunskaper genom praktiskt arbete tillsammans med din handledare. Där får du delta i praktiskt arbete och integrera de kunskaper du fått i teorin. Vid nästa teorikurs har du en praktisk kunskap att koppla teorin till. Lärare besöker dig och din handledare på LIA-platserna.

Du står själv för kostnader rörande resor, uppehälle och logi samt litteratur.

Så här ansöker du

Ansök senast 25 maj med ansökningsformuläret. Det obligatoriska särskilda provet utgår denna antagning p.g.a situationen med coronavirus.

Inom Yrkeshögskolan finns möjligheter till särskilt pedagogiskt stöd.  Läs mer på www.myh.se.

”I mitt spännande arbete som boendestödjare använder jag dagligen de teoretiska och praktiska kunskaper som utbildningen gav. Här har jag arbetat sedan examen och det var också min första LIA-plats. Bemötande och professionellt förhållningssätt gick som en röd tråd i utbildningen. Det gav mig en stabil grund att möta människor med psykisk ohälsa utifrån var och ens individuella behov.”

Mikaela Andreasson

 

"Jag har bytt karriär till ett yrke som jag vill ha resten av livet. Tack vare de två årens utbildning med fokus på psykiatri har jag fått de kunskaper jag behöver. Förståelsen för att psykisk ohälsa kan ta sig många olika uttryck är en viktig del. Det är alltid lika roligt att gå till mitt arbete inom akutpsykiatrin."

Markus Berggren

Dela:

Hade du nytta av informationen?