Skötare inom psykiatrisk verksamhet (YH)

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta med psykiatrisk omvårdnad och omsorg för barn, unga och vuxna.

Som utbildad skötare kan du arbeta med barn, unga och vuxna inom regioner, kommuner, statliga eller privata vårdgivare. Utbildningen ger dig en mycket eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Utbildningen ger inte skyddad titel som undersköterska, men du får specialiserade kunskaper i psykiatri. Observera att vissa arbetsgivare – även inom regioner, kommuner, statliga eller privata vårdgivare – kan ställa krav på legitimation och att en utbildning som skötare inte innebär att du är garanterad en anställning.

Efter utbildningen har du kunskaper för att

  • genomföra omsorg- och omvårdnadsuppgifter
  • fungera som kontaktperson
  • göra en första bedömning av vårdsökande
  • genomföra omvårdnadssamtal
  • genomföra möten med vårdtagarens nätverk
  • delta i arbetsplatsens utveckling av verksamheten

Utbildningen ger dig goda kunskaper i psykisk ohälsa, hur olika psykiatriska tillstånd tar sig uttryck och vilka konsekvenser dessa kan få för vårdtagaren, dennes nätverk och ur ett samhällsperspektiv. Bemötande och professionellt förhållningssätt är nyckelbegrepp genom hela utbildningen. Goda kunskaper och etisk medvetenhet ger dig handlingsberedskap att agera professionellt i olika situationer.

Utbildningen ger fördjupade kunskaper och verktyg hur du kan bemöta, kommunicera och samarbeta med vårdtagare, närstående och professionella nätverk samt göra uppföljningar.

Utbildningen utvecklar din förmåga att kritiskt granska och värdera aktuell kunskap och arbetsmetoder. Med ett reflekterande synsätt som grund och med fokus på ditt lärande stimuleras din personliga utveckling.  

Fullgjord utbildning ger en Yrkeshögskoleexamen och omfattar 400 Yh-poäng, det vill säga 80 veckor fördelade på 4 terminer. 

Studierna ges på heltid och distans

Utbildningen startar med en veckas kursintroduktion i Säter (vecka 36). Därefter kommer du till Säter 2-4 gånger per termin under de tre första terminerna för att delta i föreläsningar/övningar, vanligtvis under 2-4 sammanhängande dagar. Den fjärde terminen utgörs huvudsakligen av LIA (se nedan) och examensarbete.

Du ingår i en studiegrupp

Under utbildningen arbetar du i en studiegrupp under alla teorikurser, dvs när du inte har LIA (Lärande i arbete, Yrkeshögskolans benämning för praktik). Studiegrupperna sätts samman i dialog utifrån var de studerande bor. Detta arbetssätt är utvecklande för att öka inlärningen och ger kompetens att arbeta i team. Deltagarna delar sina kunskaper och ger stöd till varandra.

Som studerande har du tillgång till utbildningsplattformen First Class där datakommunikationen sker och information läggs ut t ex studiehandledning, examinationer. Där kan du även kommunicera med din studiegrupp, lärare och klasskamrater.

Praktik (LIA) är en del av utbildningen

Den första terminen gör du 5 veckor LIA, andra terminen 6 veckor och sista terminen genomför du 16 veckors LIA, totalt 27 veckor. LIA-placeringen ger dig möjlighet att generalisera och utveckla dina teoretiska kunskaper genom praktiskt arbete tillsammans med din handledare. Vid nästa teorikurs har du en praktisk kunskap att koppla teorin till. Lärare besöker dig och din handledare på LIA-platserna.

Under utbildningen står du själv för kostnader rörande resor, uppehälle och logi samt litteratur.

Så här ansöker du

Utbildningsanordnaren har beslutat att inte starta någon utbildning hösten 2022.

”I mitt spännande arbete som boendestödjare använder jag dagligen de teoretiska och praktiska kunskaper som utbildningen gav. Här har jag arbetat sedan examen och det var också min första LIA-plats. Bemötande och professionellt förhållningssätt gick som en röd tråd i utbildningen. Det gav mig en stabil grund att möta människor med psykisk ohälsa utifrån var och ens individuella behov.”

Mikaela Andreasson

 

"Jag har bytt karriär till ett yrke som jag vill ha resten av livet. Tack vare de två årens utbildning med fokus på psykiatri har jag fått de kunskaper jag behöver. Förståelsen för att psykisk ohälsa kan ta sig många olika uttryck är en viktig del. Det är alltid lika roligt att gå till mitt arbete inom akutpsykiatrin."

Markus Berggren

Dela:

Hade du nytta av informationen?