Skattungekursen - odling, hantverk och omställning

Skattungekursen är en kurs med fokus på självhushållning och lämpar sig för dig som är intresserad av odling, hållbar livsföring, deltagarinflytande, praktiska aspekter av att sköta hus och bygga gemenskap.

I kursen får du lära dig hur vi kan leva mer resursmedvetet och klara utmaningar som uppkommer kring skötsel av hus, renovering, odling och att samarbeta i grupp. Under kursåret får du möjlighet att testa på olika redskap, teoretiska och praktiska, som kan användas för att skapa en hållbar livsstil i solidaritet med naturen och andra människor. Du får möjlighet att lära dig hantverk, exempelvis textil, trä och keramik, samt tillvaratagande av skörd och vilda växter.

Något av det som är mest unikt med Skattungekursen är deltagarinflytandet. Varje vecka är det kursråd som ger möjlighet att gemensamt påverka kursinnehållet utifrån egna intressen och behov. Tanken är att du efter avslutad kurs ska ha ett stärkt självförtroende i att det är möjligt att påverka din livssituation och kunskap för skapa ett meningsfullt liv.

Självhushållning

Under kurs-året får du prova på vad som krävs praktiskt för att du själv ska kunna tillgodose dig delar av dina basbehov av mat, boende och kläder. Samarbete är en grundbult i denna process och vikten av gemenskap och hushållning tillsammans med andra är central.

Vi kommer att arbeta med återbruk, reparationer, enklare renoveringar och småskaliga byggprojekt. Odlingen såväl som matlagning och konservering är viktiga delar av självhushållningen. Deltagarna odlar både till sig själva samt till nästkommande år och vi samlar in bär och svamp och örter för torkning och konservering. Exempel på kursmoment är matlagning, bakning av surdegsbröd, kapa och klyva ved för husbehov, odling och tillvaratagande av skörd, förvaring och konservering.

Lokalt utbyte av varor och tjänster studerar vi genom studiebesök i byn. Deltagarna bildar matlag för de gemensamma luncherna. Fokus ligger på att hushålla med jordens resurser samt att göra medvetna val med tanke på miljö, hälsa och rättvis fördelning.

Kursen har ingen bespisning eller städpersonal utan deltagarna organiserar gemensamt matlagning och städning. En del vaktmästarsysslor såsom skottning av snö, gräsklippning och mindre reparationer sköter kursdeltagarna också själva, med handledning av lärarna.

 

Odling

Den ekologiska odlingen är central i Skattungekursen och under kursens gång ges möjlighet att testa på odling på friland, i växthus och i perenna odlingssystem. Vi lär oss om odling i kretslopp och att skapa och bibehålla friskt mikroliv i jorden. Växelbruk, kantzoner, blommande örter för pollinerare samt biologisk ogräs- och skadedjursbekämpning gör odlingen mer bärkraftig och gynnar biodiversiteten. Tanken är att du efter kursen ska ha kunskap kring vad som krävs för att odla en persons årsbehov av grönsaker.

Under kursen tittar vi även på olika odlingssätt och -tekniker så som permakultur, skogsträdgårdsodling, andelsjordbruk, sambruk och stadsodling. Skattungekursen är i startgroparna med att bygga upp en skogsträdgård och i denna process kommer vi designa delar av trädgården samt praktisera odling av perenna växter.

I kursen lär vi oss om biologisk mångfald inom skog, jordbruk och trädgårdar och hur vi upprätthåller samt skapar hållbara ekosystem. Vi kommer att aktivt jobba för att öka den biologiska mångfalden i våra trädgårdar för att på så vis skapa odlingssystem som klarar av att stå emot klimatförändringar. För att lära oss om olika arter och dess specifika habitat kommer vi att göra exkursioner i vår omgivning.

Hantverk

Under året finns möjlighet att testa på och fördjupa dig inom fler hantverk. På vårterminen kommer du att kunna välja bland hantvkerken keramik, trä och textil.

Vadmalstillverkning är en delkurs där du ges möjlighet att sätta upp en vävstol, väva och stampa tyg. I slutet av året finns möjlighet till en sömnadskurs där utgångspunkten är ditt vadmalstyg. Vi brukar även ha en smideskurs i slutet av kursen.

 

Omställning och gruppdynamik

Två viktiga ämnen är omställning och gruppdynamik. Omställning handlar om att hitta lokala lösningar på komplexa utmaningar. Vi ställer om till ett samhälle som respekterar planetens gränser. Vi knyter ihop kunskap om de stora utmaningarna såsom klimatförändringar, resursanvändning, samt människans påverkan på våra naturmiljöer med frågor om den egna livsstilen och hur vi organiserar våra samhällsystem.

Under lektionspassen i omställning får du också reflektera kring din egen omställning och hur den kan relateras till grupp och samhällsnivå. Genom ett teoretiskt eller praktiskt projektarbete får du möjlighet att fördjupa dig inom ett eget omställningsprojekt. Exempel på omställningsprojekt tidigare år har varit sy nya kläder av återbrukad textil, renovera yxor, praktisera på en äppelodling, ett arbete om småskalig vattenrening, bygga om en husbil, praktisera på en gård, fårskötsel, inre omställning (mer själslig självutveckling), designa ett småhus.

Gruppdynamik hänger delvis ihop med omställning eftersom omställning är något vi måste klara av att göra tillsammans. Gruppdynamik handlar om hur vi som grupp kan samarbete på ett konstruktivt sätt. Hur håller vi möten? Hur kommunicerar vi med varandra och hur hanterar vi konflikter?

På Skattungekursen har vi morgonmöte varje dag samt kursråd en gång i veckan där gruppen tar upp frågor som har med organisering och verksamheten att göra. Du får verktyg som du och gruppen kan praktisera under året för att få samarbetet att flyta så bra om möjligt. Sedan är det alltid upp till varje grupp och varje individ att kunna kompromissa och att finna beslut som gruppen som helhet gagnas av.

Lokal inspiration

Skattungbyn är en unik plats där tankar om att leva resurssnålt, med stor social gemenskap och hållbar matförsörjning har funnits under decennier. Exempel på verksamheter som finns idag är: Skattungehandel som drivs som en kooperativt ägd affär, Slåttergubben som är en inköpsförening med ekologiska livsmedel på lösvikt, Freeshopen som är en ideellt driven gratisaffär och Lyran som är en kulturförening som arrangerar kulturevenemang i Skattungbyn och Orsa.

Studiebesök och gästlärare

Kursen har en liten budget för studiebesök och gästlärare. Vi gör många olika studiebesök under året, främst lokalt och en del längre bort. Vissa studiebesök är obligatoriska medan andra är valbara. Det finns också en möjlighet att lägga till något eller några mindre kursmoment med gästlärare under året.

Hade du nytta av informationen?