Folkhälsa

Folkhälsa handlar om den samlade hälsan för en större grupp människor till exempel i en kommun, region eller nation.

Hälsa handlar om en individs välbefinnande fysiskt, psykiskt och socialt. Människors hälsa bestäms av ett stort antal strukturella och individuella faktorer som i de allra flesta fall är påverkbara.

Folkhälsan påverkas av de sammanhang och den miljö vi lever i och grunden i folkhälsoarbete är att skapa så gynnsamma förutsättningar och miljöer som möjligt. Detta görs långsiktigt, strategiskt och övergripande mot hela samhället eller mot grupper i befolkningen.

En god folkhälsa är central för en hållbar samhällsutveckling. Hälsan ska också vara jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Sedan ett trettiotal år tillbaka ses växande skillnader i hälsa mellan grupper med olika utbildningsnivå, både i Sverige och Dalarna. Ju högre utbildningsnivå desto bättre hälsa. Växande skillnader i hälsa mellan grupper är skadliga för samhället som helhet och förklaras av ojämlika men åtgärdbara förhållanden i fördelningen av resurser.

Den 15 juni 2018 beslutade Sveriges riksdag om en utvecklad nationell folkhälsopolitik (Prop 2017/18:249). Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken ska vara att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Folkhälsopolitikens målområden:

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kompetenser, kunskaper och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Dela:

Hade du nytta av informationen?