Logotyp Agenda 2030

Hållbar utveckling

Region Dalarna verkar för en hållbar utveckling med målen i Agenda 2030 som utgångspunkt.

Att verka för hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov utifrån perspektiven social, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. De 17 globala målen i Agenda 2030 vägleder oss och är integrerade i våra verksamheters ansvar, styrning och ledning.

För att styra mot ökad hållbarhet utgår Regionplanen från Agenda 2030 och regionen har antagit en hållbarhetspolicy. Just nu pågår även arbete med att ta fram ett Hållbarhetsprogram som ska beslutas i Regionfullmäktige i juni 2021. Region Dalarna har också en politisk beredning med särskilt ansvar för miljö- och folkhälsofrågor.

Dela:

Hade du nytta av informationen?