Folkhälsa

Människors hälsa bestäms av ett stort antal faktorer som i de allra flesta fall är påverkbara.

Region Dalarnas vision ”Vi mår bra – i hela Dalarna!” handlar om att befolkningen i Dalarna ska må bra. En god folkhälsa uppnås genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling nära invånarna i Dalarna. Vårt folkhälsoarbete innebär att vi skapar förutsättningar och miljöer för att befolkningen i Dalarna ska må bra. Alla våra verksamheter bidrar på olika sätt till befolkningens hälsoutveckling.

Jämlik hälsa

Till en god folkhälsa hör att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Sedan ett trettiotal år tillbaka ses växande skillnader i hälsa mellan grupper både i Sverige och Dalarna, vilket är skadligt för samhället som helhet. Region Dalarnas verksamheter ska bidra till att minska de påverkbara klyftorna i dalfolkets hälsoutveckling.

Hälsoläget i Dalarna

Den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” (HLV) utgör ett viktigt underlag för att analysera hur befolkningen i Dalarna mår och hur hälsan skiljer sig mellan olika grupper. Enkäten är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och regionerna. År 2021 medverkade Region Dalarna med ett stort tilläggsurval och resultaten från undersökningen finns tillgängliga i en digital rapport som öppnas genom länken ”Hälsa på lika villkor Dalarna” nedan. 

Genom ”ELSA - Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat” får vi kunskap om hur barn och unga i Dalarna mår. ELSA är ett samverkansprojekt mellan Region Dalarna och dalakommunerna där avidentifierad data från hälsosamtalen i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt år 1 i gymnasiet redovisas i olika grafer. Genom länkarna nedan får du tillgång till digitala rapporter där du kan utforska barn och ungdomars hälsa och livssituation i Dalarna.

Digitala rapporter

Hälsa på lika villkor - Dalarna (extern länk)

Elevhälsorapport 2019-2022 (extern länk)

Elevhälsorapport 2018-2019 (extern länk)

Socioekonomiska kluster och munhälsa hos barn och unga

Sämre munhälsa är vanligare hos barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Dalarna. Detta visar en rapport som understryker betydelsen av hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Rapport: Munhälsa hos barn och unga i Dalarnas län (pdf, 43 sidor)

Pandemin och folkhälsopolitikens mål i Dalarna

Region Dalarnas hållbarhetsavdelning publicerar första delen i en ny serie rapporter som belyser hälsoutvecklingen hos Dalarnas befolkning till följd av de sociala och ekonomiska samhällseffekterna av covid-19-pandemin. 

Delrapport - Covid-19-pandemin (pdf, 41 sidor)

Hade du nytta av informationen?