Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

För att vi ska ha ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum måste människor känna tillit och förtroende till varandra och vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Tillsammans med andra samhällsaktörer verkar Region Dalarna för samhälleliga förutsättningar för god och jämlik hälsa hos regionens befolkning.

God och jämlik hälsa beror av flera yttre faktorer som friska ekosystem, hälsosam livsmiljö, fungerande samhällsservice, sociala nätverk och ekonomiska resurser samt inre faktorer såsom tillit till egen förmåga, tillit till samhället, känsla av delaktighet och framtidstro. Många av dessa faktorer går att påverka, därför är också vår hälsa och vårt välbefinnande möjlig att påverka.

Med samma ambition anammar Region Dalarna FN:s globala mål i Agenda 2030 med syfte att bygga framgångsrika samhällen i Dalarna utan att försvåra detsamma på andra håll i världen eller äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Dela:

Hade du nytta av informationen?