Samisk flicka

Strategi för samisk hälsa

Region Dalarna har antagit Strategi för samisk hälsa - en hälso- och sjukvård som bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för samer 2020-2030. Denna strategi har arbetats fram i samarbete med Kunskapsnätverket för samisk hälsa och syftar till att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket.

Samarbetet består av Region Dalarna, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Sametinget, Landsförbundet svenska samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra och Svenska samernas riksförbund. 

Samtliga regioner som ingår i samarbetet har antagit strategin. Det innebär att regionerna har åtagit sig att arbeta för en kulturanpassad hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för samer. Detta ska göras genom utbildning av vårdpersonal, utveckling av nya arbetssätt och metoder samt synliggörande av samisk kultur och språk. Dessutom ska regionerna verka för ett nationellt kunskapscentrum för samisk hälsa.

Av strategin framgår också att allt arbete ska utgå från urfolksperspektivet, intersektionell analys och samisk delaktighet. Med intersektionell analys menas medvetenhet om att samers hälsa och behov i vården kan variera beroende på bland annat kön, ålder, funktionsförmåga och sexuell läggning.

Strategi för samisk hälsa 2020-2030 (pdf, 15 sidor)

Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Kunskapsnätverket för samisk hälsa har sedan starten 2017 utbildat ett stort antal medarbetare inom vården i samiska rättigheter och kulturförståelse. Samiska kompetensnätverk har etablerats i respektive region. Dessutom har samisk vårdpersonal utbildats till instruktörer för att kunna ge utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa. Under år 2020 lanseras den e-utbildning i samisk kulturförståelse som Kunskapsnätverket för samisk hälsa utvecklat i samarbete med SANKS, Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus.

I Kunskapsnätverket för samisk hälsa arbetar fem länskoordinatorer och en huvudkoordinator. Dessutom har Kunskapsnätverket en styrgrupp och en politisk referensgrupp, med representanter från de olika regionerna samt Sametinget. 

Kunskapsnätverket för samisk hälsa startade år 2017 som ett projekt finansierat av Socialdepartementet, men finansieras sedan 2020 av regionerna. 

Kontakt

Länskoordinatorer i regionerna
Ann-Jeanett Stål, Dalarna, annjeanett.stal@regiondalarna.se
Risten Utsi, Norrbotten, risten.a.utsi@norrbotten.se
Ann-Catrine Andersson, Norrbotten, ann-catrine.andersson@norrbotten.se
Laila Daerga, Västerbotten, laila.daerga@regionvasterbotten.se
Vakant, Jämtland Härjedalen

Huvudkoordinator
Sofia Kling, telefon 073-069 28 84 och e-post sofia.kling@regionvasterbotten.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?