Till vänster: en valackarepung från Småland med verktyg för hingstkastrering. Till höger: spelmannen, valackaren och kopparslagaren Karl Herman Erlandsson från By socken.

Rapport om romer i Dalarna under fyra sekler av Sebastian Casinge

Under 2021 genomförde Region Dalarna en kunskapssammanställning om den historiska närvaron av romer i Dalarna.

Kunskapssammanställningen är ett pionjärarbete såtillvida att den nationella minoritetens historia i Dalarna varit så gott som outforskad. Resultaten visar tydligt att minoriteten har en lång historia i området och att den historien är mångfacetterad. Belägg finns från 1600-talet och framåt för resandegruppens närvaro. Romani kan beläggas i Dalarna så tidigt som 1699. De yrken och hantverk som har utövats är desamma som i övriga landet: man har i äldre tid varit soldater, småhantverkare i metall, försäljare av glas och porslin, senare samlare av lump, man har botat, valackat och handlat med hästar, varit marknadsresande, utövat kopparslageri, förtenning med mera. Några glosor på språket finns nedtecknade i Stora Skedvis dombok 1781 och en ordlista över ”rommanespråket” nedtecknades efter en resande 1906 i Säter.

Den kalderash-romska gruppen kan beläggas i Dalarna redan kort efter det att man började resa i Sverige på 1870-talet. Kalderash-romerna möttes här som i övriga Sverige av en kraftig exotifiering som tydligt avspeglar sig i de skriftliga källorna. Resorna i Dalarna har främst kunnat spåras genom folkminnesuppteckningar och notiser i dagspressen, för att få en djupare förståelse för de villkor som rådde skulle ytterligare arkivforskning behöva göras.

På många vis är minoritetens äldre historia fortfarande en blind fläck i den svenska historieskrivningen. Förstudien har kunnat visa att källor finns och rapporten kan fungera som en grund att bygga vidare på. Förhoppningen är att framtida forskning kan kasta ytterligare ljus på denna historia och det samspel som hela tiden funnits med samhället i övrigt. För lika mycket som en minoritets historia är det fråga om en del av landets historia. Att skriva in den nationella minoriteten romer i berättelsen om Sverige är ett arbete som i stor utsträckning ännu återstår att göra.

Sebastian Casinge
Projektledare

Dela:

Hade du nytta av informationen?