Regionstyrelsens förvaltning

På Regionstyrelsens förvaltning arbetar cirka 550 medarbetare. Förvaltningen består av flera olika enheter inom exempelvis administration, personal, ekonomi och IT.

Regionstyrelsens förvaltning stödjer regionens övergripande förtroendemannaorganisation, tjänstemannaledningen och samtliga verksamheter. Från central förvaltning sköts också det regionalpolitiska engagemanget. I Regionstyrelsens förvaltning förvaltning ingår följande enheter:

Ekonomienheten har det övergripande styrnings- och samordningsansvaret för regionens ekonomi och är ett stöd till politisk- och tjänstemannaledning och samtliga verksamheter.

Enheten förvaltar och utvecklar effektiva ekonomiprocesser som säkerställer god ordning och reda i regionens ekonomi.

Ekonomienheten ska också bidra till att utveckla och säkerställa god ekonomisk kompetens hos regionens ledning och medarbetare som i sin tur bidrar till mål om långsiktig hållbar ekonomi.

Hälso- och sjukvårdsenheten ska med bred kompetens ge ett samordnat och kvalificerat stöd till verksamhet, befolkning/patienter, ledning och politik inom hälso- och sjukvårdsenhetens kompetensområden för en långsiktigt hållbar, god och jämlik hälsa i ett hållbart Dalarna.

Vårdvalsenheten informerar och ger service till både allmänheten och vårdcentralerna om vårdval. Enheten administrerar listningen av vårdval och sköter utbetalning av ersättning till primärvården enligt beslutad ersättningsmodell.

Kommunikationsenheten tillhandahåller stöd samt samordnar, utvecklar och följer upp det strategiska kommunikationsarbetet. Enheten är ansvarig för att kommunikationsstrategi och andra styrande dokument inom området finns. 

Inom ledningsenheten finns olika kompetenser samlade som juridik, analys och uppföljning, planering och styrning samt chefsläkare. Enhetens uppdrag är att ge stöd och rådgivning i frågor och ärenden till regiondirektören och tjänstemannaledningen. 

Uppdraget för enheten är att stödja regionen i den digitala utvecklingen och den dagliga leveransen av IT och medicinsk teknik samt verksamhetsutveckling med stöd av IT.

Enheten ansvarar för att tillhandahålla drift, förvaltning och utveckling av IT-miljöer och att förvalta modeller och metodstöd inom området. I uppdraget ingår också att stödja vårdverksamheterna genom att förvalta medicin­teknisk utrustning i hela dess livscykel.

Personalenheten är en stödfunktion i Region Dalarnas arbete med att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla personal på ett framgångsrikt sätt. Personalenheten bidrar till att regionens verksamheter ska nå sina mål genom att driva, utveckla och implementera HR-processer samt tillhandahålla ett professionellt stöd, såväl strategiskt som operativt, till regionens chefer och medarbetare.

Dela:

Hade du nytta av informationen?