Kollektivtrafikförvaltning

Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar för planering, drift, trafikadministration och handläggning av myndighetsfrågor som rör kollektivtrafiken i hela Dalarna.

Förvaltningen bestämmer trafikutbudet i samarbete med regionens kommuner och ställer krav på miljöansvar, kvalitet och fordonsstandard utifrån de lagar och avtal som gäller. 

Trafikförsörjningsprogram i Region Dalarna

Kollektivtrafikförvaltningen har tagit fram ett nytt trafikförsörjningsprogram som är ute på remiss fram till 31 mars 2022. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett styrdokument för kollektivtrafiken i Dalarna på lång sikt, från år 2022 till 2031. Programmet ger en riktning i hur kollektivtrafiken kan bidra till regionens utveckling. Region Dalarnas trafikförsörjningsprogram bygger på Agenda 2030, Regionplanen, den regionala utvecklingsstrategin – Dalastrategin samt länstransportplanen och fokuserar på de delar som rör allmän och särskild kollektivtrafik.

Remissvar

Möjligheten att lämna synpunkter på remissutgåvan gick ut 2022-03-31.

Så behandlas remissvaren

Region Dalarna sammanställer och behandlar synpunkterna vi fått efter remissperiodens slut. Synpunkterna kommuniceras med kollektivtrafiknämnden som beslutar om eventuella förändringar.

En samlad bild av remissvaren presenteras på Region Dalarnas webb samt som bilaga till det beslutade regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Kontakt trafikförsörjningsprogrammet
E-post: kollektivtrafikforvaltningen@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?