Kollektivtrafikförvaltning

Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar för planering, drift, trafikadministration och handläggning av myndighetsfrågor som rör kollektivtrafiken i hela Dalarna.

Uppdraget inom kollektivtrafik handlar om att underlätta och förbättra vardagen för alla som bor och vistas i Dalarna samt aktivt verka för en bättre miljö.

Förvaltningen bestämmer trafikutbudet i samarbete med regionens kommuner och ställer krav på miljöansvar, kvalitet och fordonsstandard. Arbetet utgår från kundens perspektiv med ambitionen att utveckla regionens kollektivtrafik till att bli den bästa bland landets landsbygdslän.

Trafikförsörjningsprogram i Region Dalarna

Kollektivtrafikförvaltningen har börjat ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram som ska vara färdigt för beslut i november 2021. Trafikförsörjningsprogrammet är kollektivtrafikförvaltningens högsta styrande dokument och kollektivtrafiknämndens plan för Dalarnas kollektivtrafik i ett kort och medellångt perspektiv.

Programmet ska vara en politisk vision där kopplingen till andra styrande dokument måste inventeras och beskrivas. Trafikförsörjningsprogrammet ska stödja de transportpolitiska målen. Det måste samordnas med annan samhälls- och infrastrukturplanering och beskriva hur kollektivtrafiken kan och ska bidra till våra regionala utvecklingsmål.

Kollektivtrafiken ska vara en hjälp till att uppnå många andra samhällsmål. Vi ska bidra till att bryta bilnormen, motverka bilberoendet, minska trängseln i våra städer, öka framkomligheten och bidra till att vi i Dalarna uppnår våra klimatmål.

Kontakt trafikförsörjningsprogrammet
E-post: tfp2021@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?