Nu tar vi fram Region Dalarnas kultur- och bildningsplan 2023-2026

Region Dalarnas Kultur- och bildningsplan omfattar hur den regionala kultur- och bildningsverksamheten i Dalarna ska utvecklas och främjas.

Planen och dess prioriteringar tas fram i samverkan med länets kommuner och i dialog med civilsamhälle och professionella kulturskapare. Planen är ett underlag för dialogen med Kulturrådet om hur de statliga medlen till regional kultur används. Region Dalarnas kultur- och bildningsplan omfattar även folkbildning i Dalarna. Verksamheter som omfattas av Kultur- och bildningsplanen:

Bildningsverksamheter

Verksamheter inom bildning som får statligt stöd av Folkbildningsrådet:

  • De regiondrivna folkhögskolorna Malung, Mora och Fornby
  • De rörelsedrivna folkhögskolorna i Dalarna
  • Studieförbunden
  • Musikkonservatoriet i Falun (ingår i samverkansmodellen och får stöd från Kulturrådet)
  • Annan berörd regionverksamhet som exempelvis arkiv, museum och bibliotek

Kulturverksamheter

Verksamheter inom den sk. samverkansmodellen, en modell där statliga medel fördelas vidare av regionerna:

  • Regionens egna kulturverksamheter, Film i Dalarna, Måendets museum och Länsbibliotek Dalarna
  • Stiftelser med regionen som huvudman: Dalateatern, Musik i Dalarna och Dalarnas museum (delat med Dalarnas Fornminnes- och hembygdsförbund)
  • Arkivcentrum i Dalarna, Dalarnas folkrörelsearkiv, Avesta Art, Dalarnas hemslöjdsförbund, Folkmusikens hus, Dala-Floda Opera samt Vattnäs Konsertlada

När en ny kultur- och bildningsplan tas fram sker det i dialog med de aktörer som berörs av den, det vill säga kommuner, professionella kulturskapare, civilsamhället, nationella minoriteter, barn och unga samt äldre. Du kan vara med och påverka hur den kommande planen ska se ut genom att delta på våra dialogtillfällen. Där får du träffa tjänstepersoner på Region Dalarna som arbetar med att ta fram planen och tillsammans diskutera innehållet utifrån ditt perspektiv. Tankar och förslag som diskuteras kommer att tas med i arbetsprocessen vid framtaget av planen.

Kultur- och bildningsplan 2023-2026

Här kan du ta del av kultur- och bildningsnämndens beslutade version av Kultur- och bildningsplanen 2023-2026

Läs mer här

Tidplan

Så här ser tidplanen ut under 2022 för arbetet med att ta fram kultur- och bildningsplanen som ska gälla 2023-2026.

8 mars: Dialog med professionella kulturskapare

10 mars: Dialog barn och unga

24 mars: Dialog med civilsamhället

4 april: Dialog med nationella minoriteter Anmälan till dialog nationella minoriteter
Dialogen är digital och genomförs på Teams. Länk till mötet skickas till anmälda deltagare.

18 maj-20 juni: Remissperiod 

7 september: Kultur- och bildningsnämnd

18 oktober: Arbetsutskott

26 oktober: Regionstyrelsen

12 december: Regionfullmäktige

Arbetet med att ta fram Region Dalarnas kultur- och bildningsplan 2023-2026 leds av en politisk styrgrupp.

Styrgruppens ledamöter

Mursal Isa (MP) – ordförande Kultur- och bildningsnämnden
Sara Persson (C) – 1:e vice ordförande Kultur- och bildningsnämnden
Suzanne Lazar (S) – 2:e vice ordförande Kultur- och bildningsnämnden
Birgitta Sacrédeus (KD)- ordförande Regional utvecklingsnämnd
Abbe Ronsten (S)- 2:e vice ordförande Regional utvecklingsnämnd

Dela:

Hade du nytta av informationen?