Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Om arbetet med kultur- och bildningsplanen

Kultur- och bildningsplanen omfattar hur den regionala kultur- och bildningsverksamheten i Dalarna ska utvecklas och främjas.

Planen och dess prioriteringar tas fram i samverkan med länets kommuner och i dialog med civilsamhälle och professionella kulturskapare. Planen är ett instrument för planering och ett underlag i dialogen med staten om de regionala kulturmedlen.

Vilka verksamheter styr planen?

Bildningsverksamheter:

  • De regiondrivna folkhögskolorna Malung, Mora och Fornby
  • Musikkonservatoriet i Falun
  • De rörelsedrivna folkhögskolorna Leksand, Sjövik, Brunnsvik och Västanvik
  • Studieförbund
  • Annan berörd regionverksamhet som exempelvis arkiv, museum och bibliotek

Kulturverksamheter:

  • Regionens egna verksamheter, Film i Dalarna, Mentalvårdsmuseet och Länsbibliotek Dalarna.
  • Stiftelser med regionen som huvudman: Dalateatern, Musik i Dalarna och Dalarnas museum (delat med Dalarnas hembygdsförbund).
  • Dessutom ingår Arkivcentrum i Dalarna, Dalarnas folkrörelsearkiv, Avesta Art, Dalarnas hemslöjdsförbund och Folkmusikens hus som får stöd från Region Dalarna.

Arbetet med kultur- och bildningsplanen 2019-2022 leds av en politisk styrgrupp:

Mursal Isa, (MP)ordförande
Suzanne Lazar, (S), 1 v ordförande
Håkan Frank, (M) 2 v ordförande

Följande personer är utsedda av Region Dalarna:

Lennart Sohlberg, (S), Mora kommun
Mikael Rosén, (M), Falu kommun

Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsförvaltning har uppdraget att ta fram den nya planen. Ytterst ansvarig för arbetet är Malin Lagergren, förvaltningschef och det praktiska arbetet sköts av Erik Arrhén, samverkansstrateg.

24 oktober 2017 Föreningsdag Uppstart för dialog med civilsamhället.

17 november Regional kulturdialog i Rättvik för chefer på länskulturinstitutioner, kommunernas kulturchefer och rektorer på landstingets skolor.

13 februari 2018 Dialog med civilsamhället på Fornby folkhögskola, Borlänge kl. 18.00-20.00

14 februari Dialog med civilsamhället på Mora folkhögskola kl. 16.00-18.00

20 februari Dialog med nationella minoriteter på Kulturhuset tio14, Teatergatan 2, Falun, kl. 16.30–18.30

Mars Regional kulturdialog för chefer på länskulturinstitutioner, kommunernas kulturchefer och rektorer på landstingets skolor.

Maj Remisskonferens på två orter i länet I samband med att remissversionen av planen släpps för granskning och genomläsning arrangerar landstinget två träffar i länet för att presentera innehållet och förklara hur man resonerat.

9 maj - 29 juni Remisstid

23 september - planen behandlas av kultur- och bildningsnämnden.

5 november - planen behandlas av landstingsstyrelsen 19-20 november - landstingsfullmäktige fattar beslut om planen

Dela:

Hade du nytta av informationen?