Skiss dalahäst och texten vi bygger ny organisation

Regionbildning Dalarna

Landstinget Dalarna och Region Dalarna bildar en region i Dalarna 2019. De flesta län i Sverige har redan bildat regioner och bara ett fåtal återstår, däribland Dalarna.

Den 1 januari 2019 är det dags. Landstinget Dalarna och nuvarande Region Dalarna förenas och bildar då tillsammans den nya regionorganisationen Region Dalarna.

Riksdagen fattade beslutet om regionbildningen den 19 juni i år och från årsskiftet är det alltså den nya organisationen som ansvarar för exempelvis sjukvården i länet och beslutar i regionala utvecklingsfrågor.

Frågor som påverkar hur det är att bo, leva och verka i länet samlas i en ändamålsenlig och politiskt styrd regionorganisation.

Huvudsyftet med regionbildningen är att stärka och utveckla Dalarna. Det här är något vi inte kan göra själva och därför samarbetar vi med många aktörer i och utanför länet.

Tillsammans formar vi som bor och verkar här regionens framtid och den nya organisationens uppgift är att skapa goda förutsättningar för detta.

En region är en demokratiskt styrd organisation som formas av politiska beslut. En region styrs precis som ett landsting av politiska representanter som utses av medborgarna i allmänna val vart fjärde år.

Region Dalarna får in skattepengar från länets medborgare och blir en samverkansarena mellan kommuner, andra regioner och olika intresseorganisationer.

Regionen ansvarar för uppgifter som regional utveckling och tillväxt, kollektivtrafik och planering av infrastruktur, kultur och bildning samt hälso- och sjukvård och tandvård.

Regionen ska till exempel samordna utvecklingsinsatser och samverka tillsammans med andra aktörer inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv, besöksnäring, folkhälsa, arbetsmarknad och utbildning.

Regionen bidrar till att skapa förutsättningar för tillväxt genom initiativ och åtgärder inom olika politiska områden. Men regionen kan inte skapa tillväxt själv – den skapas av människor och företag som bor och verkar här.

På kort sikt kommer du som medborgare inte att märka så stor skillnad. Behöver du söka vård gör du det på samma sätt som tidigare. Men på längre sikt kommer hälso- och sjukvården att kunna utvecklas och förbättras. Det ska bli lättare för medborgarna att hitta rätt kontakt på regional nivå.

Den 1 januari 2019 förenas Landstinget Dalarna med Region Dalarna och en helt ny regionorganisation bildas. Till den nya organisationen överförs även vissa delar av Länsstyrelsen i Dalarnas verksamhet inom regional utveckling.

Regionen tar över landstingets uppdrag:

 • Hälso- och sjukvård
 • Tandvård
 • Forskning och högre utbildning
 • Kollektivtrafik
 • Kultur
 • Föreningsstöd
 • Folkbildning

Regionen tar över följande uppgifter från Länsstyrelsen i Dalarna och Region Dalarna:

 • Samordna insatser i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och kommande år arbeta fram en ny strategi.
 • Besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas.
 • Följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen.
 • Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
 • Upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur.
 • Utarbeta kompetensplattformar.

 

Regionen får ett direktvalt parlament, fullmäktige, som är det högsta beslutande organet på regional nivå med ett helhetsansvar för regionens utveckling och framtid.

De folkvalda politikerna tar beslut om regionens viktigaste frågor som till exempel:

 • Regionens inriktning, verksamhet och ekonomi. De fastställer till exempel budgeten och beslutar hur mycket skatt invånarna i regionen ska betala.
 • Förvaltningens organisation och verksamhetsformer. De beslutar till exempel om vilka nämnder som ska finnas.

En utgångspunkt för regionbildningen är att uppnå en fördjupad och utvecklad samverkan i Dalarna mellan den nya regionen och kommunerna. En politisk arbetsgrupp har arbetat med frågan om hur det ska fungera.

För regionala utvecklingsfrågor ska en Regional utvecklingsnämnd (RUN) inrättas. I Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU), ett politiskt samverkansorgan för den nya regionen och kommunerna som kommer att vara en del av beredningsprocessen för RUN, kommer politiskt förtroendevalda från den nya regionen och från samtliga kommuner i Dalarna att ingå.

Det nuvarande välfärdsrådet inom Region Dalarna flyttas till den nya regionen. Det är ett råd för samverkan mellan regionen och kommunerna i frågor som ryms inom välfärdsområdet som till exempel socialtjänst, hälso- och sjukvård, folkhälsa. I rådet ingår politiskt förtroendevalda från regionen och kommunerna. Kopplat till rådet finns också en chefsgrupp från de olika områdena för samverkan mellan tjänsteorganisationerna.

Det blir även en fördjupad samverkan inom området kollektivtrafik. Kollektivtrafikförvaltningen och den kommande Regionala utvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med kommunerna arbeta fram former för regelmässig och fördjupad samverkan mellan förvaltningarna och kommunernas tjänsteorganisationer i deras respektive frågor.

25 september 2017

Landstingsfullmäktige skickar in ansökan till regeringen om att bilda en region i Dalarna från 2019. 

1 oktober 2017

Arbetet med att förbereda organisationen för regionbildning inleds.

November 2017

Regeringskansliet upprättar en departementsskrivelse som skickas på remiss.

17 december 2017

Landstinget tillstyrker departementsskrivelsen.  

12 april 2018

Regeringen lägger en proposition om Dalarnas och de övriga sex länens vilja att få bilda region till 2019. 

19 juni 2018

Riksdagen beslutar att regionbildning ska genomföras i de återstående sju länen, inklusive Dalarna.

9 september 2018

Allmänt val till fullmäktige i den nya regionen.  

15 oktober 2018

På landstingsfullmäktige beslutas det att landstingsstyrelsen byter namn till regionstyrelsen vid årsskiftet, samt att landstingsfullmäktige då byter namn till regionfullmäktige och landstingsråden blir regionråd.

1 januari 2019

Nya regionorganisationen Region Dalarna träder i kraft och nuvarande Region Dalarna och Landstinget Dalarna upphör.

Ett projekt för regionbildningsarbetet startade 2017-09-01. Projektets syfte är att göra de förberedelser som behövs i form av utredningar och framtagande av beslutsunderlag som krävs för att bildandet av en region ska kunna genomföras fullt ut som planerat 1 januari 2019.

Arbetet ska bedrivas gemensamt av Landstinget Dalarna och Region Dalarna och i god dialog med våra intressenter. Vi ska tillsammans skapa en livskraftig och hållbar region för invånarnas bästa. Projektet kommer att avslutas 2019-02-28.

För att hantera en så här stor process har arbetet delats in i en rad olika uppdrag som fördelas till sakkunniga medarbetare och politiska arbetsgrupper. Uppdragens effektmål är att verksamheterna ska kunna fortsätta bedrivas utan avbrott och stora störningar vid regionbildningen.

Exempel på uppdrag är bland annat etablering av nya nämnder, verksamhetsöverföring som leder till personalövergång för medarbetare från Region Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarna, upphandlingsfrågor och IT-frågor för den nya regionen. Man ska också ta fram förslag på verksamhetsplattform för arbetet inom välfärdsområdet samt för regionalt utvecklingsarbete 2019 och framåt.

Projektplan Regionbildning 2019 (pdf, 10 sidor)

Foldrar

Nu bildar vi region i Dalarna  (pdf, 12 sidor)

Nu bildar vi region i Dalarna - del 2 (pdf, 4 sidor)

Nu bildar vi region i Dalarna - del 3 (pdf, 4 sidor)

Nu bildar vi region i Dalarna - del 4 (pdf, 12 sidor)

Presentationsmaterial för politiker

Nu bildar vi region i Dalarna - Folder (pdf, 20 sidor)

Nu bildar vi region i Dalarna - Power Point (20 sidor)

Dela:

Hade du nytta av informationen?