Så hanterar vi dina personuppgifter

Varje gång du besöker hälso- och sjukvården registreras dina uppgifter elektroniskt i din patientjournal. Journalen är ett stöd för att vi ska kunna ge en god och säker vård, men är också en informationskälla för dig som patient.

Utöver journaluppgifter sparar vi också personuppgifter i bland annat administrativa register, statistik- och uppföljningsregister, biobanker, laboratorieregister, kvalitetsregister, och vård-, ekonomi- och personaladministrativa register. Ibland hämtar vi personuppgifter från andra myndigheter, till exempel Skatteverket eller Försäkringskassan.

Vill du veta vad som står om dig?

Kontakta oss om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller begära radering av uppgifter. Vi behandlar inte personuppgifter längre än det behövs och sparar bara uppgifter som vi har rättslig grund att behandla. Som vårdgivare är vi till exempel skyldiga att föra journal enligt Patientdatalagen. Vi behandlar också personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller för att fullgöra avtal.

Så här gör du för att begära ut dina personuppgifter

Vem tar del av uppgifterna?

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med medarbetare inom Region Dalarna som behöver uppgifterna för sitt arbete. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot överför vi aldrig dina uppgifter till land utanför EU.

Ansvarig för personuppgifter

Varje nämnd i Region Dalarna är ansvarig för behandling av personuppgifter en inom sina respektive verksamhetsområden.

Vilka uppgifter sparas?

I regionens system och register sparas uppgifter om:

  • personnummer
  • namn
  • adress
  • telefon
  • nära anhörig
  • vid vilka tillfällen du fått vård
  • vad du behandlats för
  • vilka mediciner du fått
  • behandling och resultat för olika patientgrupper
  • vävnadsprover

Dataskyddsombud Region Dalarna

Kontakta regionens dataskyddsombud om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen.

E-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?