August W Danielssons stiftelse

Region Dalarna förvaltar och delar ut medel ur August W Danielssons stiftelse.

I stiftelsens stadgar står:

"En eller flera personer som gjort sig känd för hederlig vandel, djup religiositet samt för humanitär verksamhet, men som själv befinner sig i mindre goda ekonomiska omständigheter. Varje person kan endast en gång komma i åtnjutande av bidrag från fonden. Såväl män som kvinnor kan komma ifråga, men de måste vara bosatta inom Dalarnas län och i huvudsak ha utfört sin verksamhet enligt ovan nämnda syften därstädes."

Av Region Dalarna vald styrelse hemställer härmed om förslag på personer, lämpliga att erhålla utdelning ur fonden. Förslag bör åtföljas av personbeskrivning samt Er uppfattning i vad mån de fyra grundkriterierna hederlig vandel, humanitär verksamhet, djup religiositet samt mindre goda ekonomiska omständigheter är uppfyllda.

Disponibelt belopp för utdelning är 21 000 kronor. För att söka medel ur fonden formulerar du ett skriftligt förslag och skickar till:

Region Dalarna
August W Danielssons stiftelse
Box 712
791 29 Falun

Dela:

Hade du nytta av informationen?