Ester Åsberg-Lindbergs stiftelse

Ester Åsberg-Lindbergs stiftelse, forsknings- och utvecklingsfond ska vid Falu lasarett främja vetenskaplig forskning, företrädesvis inom cancer-, reumatologi- samt tuberkulossjukdomarnas område.

Disponibla medel för utdelning uppgår för närvarande till cirka 769 000 kronor.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Beskrivning av forsknings-/utvecklingsprojektet.
  • Specificerad kostnadsberäkning.
  • Uppgift om bidrag söks/erhålls från annat håll för samma ändamål

Efter det att projektarbetet avslutats lämnas redovisning av resultatet samt slutlig kostnadsredovisning.

Skicka ansökan till:

Region Dalarna
Att: Eva Lööf
Falu lasarett
791 82 Falun

Dela:

Hade du nytta av informationen?