Flera olika typer av konstnärspenslar.

Utlysning: Återstart av kulturlivet i Dalarna efter pandemin 

Kultursektorn är ett av de områden som drabbats hårt av pandemin. De ekonomiska konsekvenserna har varit omfattande bland annat på grund av framflyttad, inställd eller förändrad verksamhet. Kulturen är därför i behov av en omstart. Region Dalarna vill vara drivande i nystarten av kulturlivet och har därmed avsatt tre miljoner kronor för att lindra pandemins effekter. Syftet är också att främja yrkesverksamma kulturskapares möjlighet att bo och verka i länet och att sprida professionell kultur brett i hela Dalarna. Därför görs dessa utlysningar. 

Syfte

Region Dalarna vill med utlysningarna bidra till en återstart av Dalarnas kulturliv, främja yrkesverksamma kulturskapares möjlighet att bo och verka i länet samt
sprida professionell kultur brett i hela Dalarna.


Utlysningsperiod

1 oktober - 1 november 2021.
Beslut tas av Kultur och bildningsnämnden 1 december 2021.
Medlen betalas ut under december 2021.
Uppdraget genomförs under 2021/2022.

 

Spår Vem kan söka? För vad kan man söka? Maxbelopp

Arrangörsbidrag

Studieförbund, folkrörelsedrivna, folkhögskolor och föreningar som arrangerar professionell kultur.
Förening ska ha säte i Dalarna.

Bidrag kan sökas för att arrangera publikt arrangemang där arvode utgår till yrkesverksam kulturarbetare.

 

15 000 kr

Produktionsbidrag

Fria, professionella grupper inom kultur med minst två medlemmar.
Förening ska ha säte i Dalarna.

Bidrag kan sökas för produktion av publikt evenemang.
Exempel på bidragsberättigade kostnader;
framtagande av manus, musik,
regi, ljus, ljud, scenografi och koreografi.

100 000 kr

Investeringsbidrag

1.Studieförbund, folkrörelsedrivna, folkhögskolor och föreningar som arrangerar professionell kultur.
Förening ska ha säte i Dalarna.

2.Fria, professionella grupper inom kultur med minst två medlemmar. Förening ska ha säte i Dalarna.

Bidrag kan sökas för enklare investeringar  
(ej byggnation) som skapar möjlighet för publika arrangemang, t.ex.
ljud- och ljusteknik, digital hårdvara, podier, publikplatser och exponerings-skärmar.

50 000 kr

Digitaliseringsbidrag

1.Studieförbund, folkhögskolor och föreningar som arrangerar professionell kultur.
Förening ska ha säte i Dalarna.

2.Fria, professionella grupper inom kultur med minst två medlemmar. Förening ska ha säte i Dalarna.

 

Bidrag kan sökas för
att digitalt nå ut med publika kulturarrangemang.

50 000 kr

 

Ej behöriga att söka

Enskilda utövare, företag, kommuner, kulturverksamheter med bidrag inom Samverkansmodellen samt Region Dalarnas egna kulturverksamheter är inte behöriga att söka. Dessa kan dock vara samarbetspart i det ansökan gäller.


Övergripande hänsyn i bedömningen av ansökningar

  • Målgrupper som prioriteras i bedömningen är barn och unga, unga vuxna, pensionärer samt nationella minoriteter.
  • Geografisk spridning beaktas i bedömningen, särskilt prioriteras landsbygd och socioekonomiskt utsatta områden.
  • Publika aktiviteter med särskild tillgänglighetsanpassning prioriteras. I övrigt ska alla aktiviteter, så långt som det är möjligt, vara tillgänglighetsanpassade.
  • Genomförandets koppling till Agenda 2030 samt kvalitet och genomförandepotential.

Ansökan behöver inte innehålla alla perspektiv ovan.


Återrapportering

Bidragets användning och redovisning om hur målen i ansökan uppfyllts görs inom tre månader efter avslutat projekt.


För mer information om utlysningen, kontakta Theresia Holmstedt Jensen: theresia.jensen@regiondalarna.se 

Ansökan

Till databasen för registrering och ansökan.

Ansök här

Dela:

Hade du nytta av informationen?