Återstart av kulturlivet i Dalarna

Kultursektorn är ett av de områden som drabbats hårt av pandemin. För att stötta kulturlivet i återstarten efter pandemin har Region Dalarna avsatt tre miljoner kronor som varit sökbara för kulturskapare, föreningar och arrangörer i regionen. Syftet med utlysningen var även att främja yrkesverksamma kulturskapares möjlighet att bo och verka i länet samt sprida professionell kultur brett i Dalarna

Kultur- och bildningsnämnden beslutade på nämnd-sammanträdet den 1 december att samtliga sökande som uppfyller syftet och kriterierna har beviljas medel. Detta för att kunna hjälpa så många som möjligt att komma på fötter igen efter pandemin.

Återstart av kulturlivet i Dalarna efter pandemin

Kultursektorn är ett av de områden som drabbats hårt av pandemin. De ekonomiska konsekvenserna har varit omfattande bland annat på grund av framflyttad, inställd eller förändrad verksamhet. Kulturen är därför i behov av en omstart. Region Dalarna vill vara drivande i nystarten av kulturlivet och har därmed avsatt tre miljoner kronor för att lindra pandemins effekter. Syftet är också att främja yrkesverksamma kulturskapares möjlighet att bo och verka i länet och att sprida professionell kultur brett i hela Dalarna. Därför görs dessa utlysningar. 

Syfte

Region Dalarna vill med utlysningarna bidra till en återstart av Dalarnas kulturliv, främja yrkesverksamma kulturskapares möjlighet att bo och verka i länet samt
sprida professionell kultur brett i hela Dalarna.


Utlysningsperiod

1 oktober - 1 november 2021.
Beslut tas av Kultur och bildningsnämnden 1 december 2021.
Medlen betalas ut under december 2021.
Uppdraget genomförs under 2021/2022.

 

Spår Vem kan söka? För vad kan man söka? Maxbelopp

Arrangörsbidrag

Studieförbund, folkrörelsedrivna, folkhögskolor och föreningar som arrangerar professionell kultur.
Förening ska ha säte i Dalarna.

Bidrag kan sökas för att arrangera publikt arrangemang där arvode utgår till yrkesverksam kulturarbetare.

 

15 000 kr

Produktionsbidrag

Fria, professionella grupper inom kultur med minst två medlemmar.
Förening ska ha säte i Dalarna.

Bidrag kan sökas för produktion av publikt evenemang.
Exempel på bidragsberättigade kostnader;
framtagande av manus, musik,
regi, ljus, ljud, scenografi och koreografi.

100 000 kr

Investeringsbidrag

1.Studieförbund, folkrörelsedrivna, folkhögskolor och föreningar som arrangerar professionell kultur.
Förening ska ha säte i Dalarna.

2.Fria, professionella grupper inom kultur med minst två medlemmar. Förening ska ha säte i Dalarna.

Bidrag kan sökas för enklare investeringar  
(ej byggnation) som skapar möjlighet för publika arrangemang, t.ex.
ljud- och ljusteknik, digital hårdvara, podier, publikplatser och exponerings-skärmar.

50 000 kr

Digitaliseringsbidrag

1.Studieförbund, folkhögskolor och föreningar som arrangerar professionell kultur.
Förening ska ha säte i Dalarna.

2.Fria, professionella grupper inom kultur med minst två medlemmar. Förening ska ha säte i Dalarna.

 

Bidrag kan sökas för
att digitalt nå ut med publika kulturarrangemang.

50 000 kr

 

Ej behöriga att söka

Enskilda utövare, företag, kommuner, kulturverksamheter med bidrag inom Samverkansmodellen samt Region Dalarnas egna kulturverksamheter är inte behöriga att söka. Dessa kan dock vara samarbetspart i det ansökan gäller.


Övergripande hänsyn i bedömningen av ansökningar

 • Målgrupper som prioriteras i bedömningen är barn och unga, unga vuxna, pensionärer samt nationella minoriteter.
 • Geografisk spridning beaktas i bedömningen, särskilt prioriteras landsbygd och socioekonomiskt utsatta områden.
 • Publika aktiviteter med särskild tillgänglighetsanpassning prioriteras. I övrigt ska alla aktiviteter, så långt som det är möjligt, vara tillgänglighetsanpassade.
 • Genomförandets koppling till Agenda 2030 samt kvalitet och genomförandepotential.

Ansökan behöver inte innehålla alla perspektiv ovan.


Återrapportering

Bidragets användning och redovisning om hur målen i ansökan uppfyllts görs inom tre månader efter avslutat projekt.

 

Stöd till yrkesverksamma kulturskapare

Den 30 juni beslutade kultur- och bildningsnämnden att bevilja 579 000 kronor i ekonomiskt stöd till 24 olika kulturprojekt runt om i Dalarna. Detta kommer att resultera i ett 80-tal kulturevenemang i länet under perioden juli till oktober 2021.

Coronapandemin slår hårt mot kulturen

Fria kulturskapare har drabbats hårt av coronapandemin, vilket även påverkar Dalarnas invånare genom ett kraftigt minskat kulturutbud i länet. För att stötta kulturen och ge invånarna möjlighet till att delta i kulturaktiviteter beslutades att även i år ge möjlighet till fria yrkesverksamma kulturskapare att ansöka om medel för att bedriva kulturell verksamhet.

Kulturaktivitet som uppmuntar till deltagande

Uppdraget innebär att skapa en aktivitet i Dalarna inom scenkonst, litteratur, musik, film, bild/form, slöjd/hantverk eller annan konstform där målgruppen aktiveras och deltar. Den främsta målgruppen är äldre som har haft svårt att ta del av kultur det senaste året samt barn och unga med funktionsvariationer. Projekten kommer genomföras i olika kommuner runt om i länet. Förra året gav satsningen cirka 3000 personer möjlighet att ta del av konst och kultur trots pandemin.  

- I år ser vi en ännu bättre geografisk spridning på projekten vilket är jätteroligt då fler invånare i Dalarna nu kommer att kunna ta del av kulturevenemangen, säger Sara Persson (C), 1:e vice ordförande kultur- och bildningsnämnden, Region Dalarna.

Uppsökande kultur når nya målgrupper

Flera av projekten som beviljats stöd kommer att bedriva en uppsökande verksamhet där kulturen kommer till publiken istället för tvärtom.

- Vi har sett mycket positiva effekter av en mer uppsökande och nära kulturverksamhet. Det är en framgångsfaktor för att nå nya målgrupper och göra kulturen mer tillgänglig, säger Malin Lagergren, förvaltningschef kultur- och bildningsförvaltningen, Region Dalarna.

Urval  

Målgruppsperspektivet och aktivitetens hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra restriktioner med anledning av covid-19 har vägt tungt i bedömningen. Aktiviteternas geografiska spridning och genomförandepotential är andra delar som vägts in i beslutet.

Högsta belopp att söka för enskild aktivitet var 25 000 kr. Totalt inkom ansökningar om en total summa av 829 000 kronor.

 

Beviljade projekt

 • Anna Ihlis & Hanna Enlöf spelar på äldreboenden
  Hanna Enlöf
 • Blues på sta´n
  Claes Yngström
 • Broder Henrik Rapp - äldreboendeturné
  Henrik Rapp
 • Byadans
  My  Johansson
 • Det ekar i skogen och andra samtal
  Kristin Ylikiiskilä Broberg
 • Din egen Opera
  Zacharias Vindbacke
 • En Dans Vid Fäboden
  Rebecca Larsson
 • Enviken sessions
  Eva Rune
 • Gamla och unga
  Erna Karin Sten
 • Gatublues
  Patrik Steen
 • Hon är jag - En hyllning till Lill-Babs
  Cecilia Kyllinge
 • Karin Park turné på servicehem del 2
  Karin Park
 • Kjetil Nernes spelar Johnny Cash på ålderdomshem
  Kjetil Nernes
 • Mobil fiskdamm 2.0
  Hilda Lindström
 • Musik till glädje för äldre & sjuka
  Roger Zakrisson
 • Om sommaren sköna - Musik i kyrkan med Anders och Sofia
  Anders Jerker Dahlin
 • Pontus Lindmans - The Consipracy Show
  Pontus Lindman
 • Pop-up utställning i Trolldalen (tillsammans med Gabriel Jonsson)
  Sara Erkers
 • Pop-up utställning i Trolldalen (tillsammans med Sara Erkers)
  Gabriel Jonsson
 • Salong på Gång
  By-Folkärna pastorat
 • Skapande aktivitet
  Marieta Toneva
 • Skrivarworkshop
  Jenny Lundin
 • Teater för äldre
  Matilda Blomquist
 • Trollvandring i Säterdalen
  Caroline Rendahl
 • Tyra och Myra
  Maria Norgren

Hade du nytta av informationen?