Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Stöd till studieförbund

Studieförbund i Dalarna kan söka bidrag av regionen för verksamhet som bedrivs på distriktsnivå.

Stödet till studieförbunden syftar till att ge medborgaren möjlighet att delta i folkbildningsverksamhet som stärker förmågan att påverka livssituation, skapa samhällsengagemang och delaktighet i kulturlivet. Studieförbunden erbjuder verksamheter där människor möts, lär och utvecklas.

Kunskap, kultur och upplevelser är drivkrafter för ett kreativt och demokratiskt samhälle. Mötesplatser skapar nätverk som stärker trygghet och identitet och ett utbud av bildnings- och kulturaktiviteter ökar en orts attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för ett hälsofrämjande samhälle, vilket är viktiga delar i landstingets uppdrag att skapa ett hälsosammare Dalarna.

Ansökan

Ansökningsperioden för 2020 öppnar i januari 2020.

Ansökan gås igenom av Folkrörelseberedningen som förbereder beslut till Kultur- och bildningsnämnden. Region Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd beslutar om vilka som får stöd under våren.

Folkrörelseberedningen går igenom alla ansökningar från ideella idéburna organisationer och politiska ungdomsförbund. Folkrörelseberedningen är ingen beslutande funktion utan förbereder förslag om hur bidragen ska fördelas inför beslut i kultur- och bildningsnämnden.

Folkrörelseberedningen kallar de som ansöker till samtal löpande för att skaffa sig inblick och kunskap om verksamheterna och öka förståelsen mellan civilsamhället och politiken. Syftet med folkrörelseberedningens arbete är att säkerställa rätt fördelning av bidragen och beredningen kan sägas utgöra en viktig länk mellan politiken och folkbildningen.

Folkrörelseberedningen utses av regionfullmäktige och består av fem ledamöter samt fem ersättare.

Ansökan

Till databasen för registrering och ansökan.

Ansök här

Dela:

Hade du nytta av informationen?