Akademiska vårdcentraler

Här kan du läsa om de två akademiska vårdcentraler som finns i Dalarna.

Akademiska vårdcentraler (klicka på namnet för att läsa mer):

Jakobsgårdarna

Norslund/Svärdsjö

Jakobsgårdarna

Vårdcentralens aktiva forskare Lars Jerdén och Catharina Gustavsson har under året medverkat i ett flertal forskningsprojekt inom området ”Mångfald, hälsa, levnadsvanor”. Forskningsprojekten har under året producerat 11 vetenskapliga artiklar och tre vetenskapliga rapporter, samt innefattat handledning av fyra doktorander, två magisterstudentuppsatser och tre ST-läkares vetenskapliga uppsatsarbeten. Undersköterskan Hamdi Sheekh Hussein har haft en aktiv roll i Hooyo-projektet som utvecklar en vårdmodell för mödrahälsovården för Somalisk-talande kvinnor (PI Erica Schytt).

Under året har projektet ”Primärvårdstriage och Rätt Använd Kompetens (RAK)” varit en viktig del av vårdcentralens utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet har inneburit snabbare och effektivare omhändertagande av patienter. Arbetssättet har rönt intresse från andra delar av primärvården, både inom Dalarna och nationellt, och har under året presenterats i flera olika sammanhang. Hösten 2018 var Ödeshögs vårdcentral från Region Östergötland på studiebesök för att höra om utvecklingsprojektet liksom hur vi arbetar som akademisk vårdcentral. Vårdcentralens forskare Catharina Gustavsson har under året knutit till sig en doktorand, Maria Gelin, för att vidareutveckla utvecklingsarbetet i ett forskningsprojekt vilket handlar om att utveckla ett arbetssätt med triage och ”Rätt Använd Kompetens” - RAK i primärvård. Maria Gelin arbetar parallellt med doktorandförordnandet som verksamhetsutvecklare vid vårdcentralen.

Som en del av uppdraget är Catharina Gustavsson och Lars Jerdén adjungerade lektorer vid Akademin för utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna. Catharina utnämndes i november 2018 till docent i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna, och Lars är sedan tidigare docent där.

Catharina och Lars har under året deltagit aktivt i CKFs arbete. Catharina har varit föreläsare vid kursen: Vetenskapligt syn- och förhållningssätt för ST-läkare i Dalarna och Lars har varit delansvarig för planeringen av seminarieverksamheten. Catharina är sedan 2013 ledamot i CKFs Centrumråd och sedan 2018 ledamot i Regionala Forskningsrådets Prioriteringskommitté.

Norslund/Svärdsjö

Vid vårdcentralen i Norslund/Svärdsjö finns tre läkare som forskar. Aktuella forskningsprojekt:

Samspelet mellan tarm, njure och hjärt-kärlsystemet

Forskningsprojektet har som övergripande mål att öka förståelsen mellan det farliga samspelet mellan njuren och hjärt-kärlsjukdomar. I studien undersöks nya aspekter mellan nedsatt lungfunktion och kopplingen till hjärt-kärlsjukdom. Hjärt-kärlsjukdomar och njursjukdomar orsakar stort lidande för drabbade och höga kostnader för samhället. Trots detta är orsaker bakom kopplingen mellan njursjukdom och hjärt-kärlsjukdom till stor del inte klarlagda.

Vi förstår alltmer betydelsen av tarmens och urinvägarnas bakterieflora, mikrobiomet, för utveckling av sjukdom. Studier har visat en förändrad bakterieflora i tarmen och urinvägarna vid sjukdomar som fetma, typ 2-diabetes, njursjukdom och hjärtkärlsjukdomar.

Genom att analysera tarmbakteriernas DNA kan man kartlägga hela mikrobiomet och dess variation. Med mer detaljerad kartläggning av bakteriernas DNA är det också möjligt att studera tarmbakteriernas funktion, det vill säga vilka enzymer och proteiner bakterierna tillverkar.

Vi ska studera betydelsen av tarmens och urinvägarnas bakterieflora för utvecklingen av njursjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar bland upp till 10 000 studiedeltagare i SCAPIS-studien. Vi kommer att undersöka om sambanden ser olika ut hos män respektive kvinnor. Deltagarna i SCAPIS-studien är noggrant karaktäriserade avseende skador i njurarna och i hjärt-kärlträdet.

Vi kommer även skapa en databas med detaljerad information om proteiner och metaboliter i avföring, blod och urin vilket kan leda till nya upptäckter hur tarmfloran påverkar resten av kroppen.

Forskare
Johan Ärnlöv, läkare och professor i Allmänmedicin, Karolinska institutet
Andreas Rydell, ST-läkare och doktorand

Handledare
Christer Janson, Uppsala universitet
Karin Lisspers, Gagnef vårdcentral/Uppsala universitet, bihandledare

Publikationer
49 vetenskapliga artiklar varav flera i världsledande medicinska tidskrifter som the Lancet och Nature Communications. I september 2018 publicerades "Endothelial dysfunction is associated with impaired lung function in two independent community cohorts" i Respiratory Medicine.

Lungfunktion och koppling hjärt- kärlsjukdom

Nedsatt lungfunktion och KOL är vanligt och ökar risken för hjärt- kärlsjukdom. Denna riskökning kan inte helt förklaras av tobaksrökning och exempelvis kan även aldrig-rökare drabbas av KOL. I detta avhandlingsarbete kommer kopplingen mellan nedsatt lungfunktion och endotelfunktion, proteinuttryck, tarmflora och njurfunktion att studeras. 

Doktorand
Andreas Rydell, ST-läkare och doktorand

Handledare
Johan Ärnlöv, läkare och professor i allmänmedicin, Karolinska Institutet, huvudhandledare
Christer Janson, läkare och professor i lungmedicin, Uppsala universitet, bihandledare
Karin Lisspers, läkare och docent i allmänmedicin, Uppsala universitet, bihandledare

Publikationer
I september 2018 publicerades den första artikeln om kopplingen mellan endotelfunktion och lungfunktion i Respiratory Medicine. Artikel 2 om proteinuttryck och lungfunktion är i slutfasen och förväntas bli publicerat inom de närmaste månaderna.

Kostråd för blodfetterna

Under tiden maj 2018 till april 2019 har frivilliga patienter deltagit i en randomiserad studie vid Svärdsjö vårdcentral. Syftet är att undersöka om speciellt utformade skriftliga kostråd kan vara ett effektivt sätt att förbättra blodfetterna.

Forskare
David Iggman, distriktsläkare Svärdsjö VC
Malin Schoeneck, vik. underläkare, Svärdsjö VC
Andreas Rydell, ST-läkare och doktorand, Norslunds VC
Mikael Hellsten, ST-läkare, Grycksbo VC
Martin Lindow, läkarstudent, Örebro universitet

Dela:

Hade du nytta av informationen?