Björn Ahlström

Medicinskt Ledningsansvarig läkare på Intensivvårdsavdelningen, Falu lasarett. Doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet. Björn bedriver epidemiologisk registerforskning med fokus på intensivvård, sepsis och COVID-19.

Huvudhandledare: Professor Miklos Lipcsey, Bihandledare: Ing-Marie Larsson, PhD och Gunnar Strandberg, PhD, alla Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset.

Projekten

Dödligheten bland intensivvårdade (IVA-vårdade) personer är hög både på lång och kort sikt speciellt vid sepsis och septisk chock. Det är dåligt känt hur tidigare sjuklighet och faktorer under intensivvården samverkar i att påverka risken för att patienterna dör på lång sikt efter IVA vistelsen. Vi har också bristfällig kunskap om patienters hälsa och livskvalitet efter IVA vård. Vid inskrivning på IVA kan risken för död under sjukhusvistelsen förutses genom en kombination av kroniska hälsoproblem, ålder, kön och fysiologisk störning men det är oklart vilka faktorer som påverkar utfallet på längre sikt.

I Sverige har vi en unik möjlighet att studera utfallet över både kort och lång tid genom att svenskt intensivvårdsregister (SIR) kan länkas ihop med andra register med uppgifter om död, socioekonomi,  sjuklighet och sjukskrivningar. Vi har hämtat tillgängliga data, om IVA vård, överlevnad och livskvalitet, från SIR för alla svenska intensivvårdsepisoder 2005 till 2016. Dessa data har vi samkört med utskrivningsdiagnoser från Socialstyrelsens register för att få reda på patienters kroniska hälsostatus före och efter IVA vården och ev. dödsorsak. För att studera sepsissjukdomens betydelse för insjuknande i demens använde vi också data från Svenskt Demensregister.

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) har haft mycket stor inverkan på intensivvården sedan senvintern 2020. Vi har kartlagt riskfaktorer för inläggning på intensivvård och död på intensivvårdsavdelning genom ett datauttag avseende hela den svenska COVID-19 intensivvårdskohorten fram till 27 maj 2020. Avseende den kohorten samt tillhörande populationskontroller har vi hämtat uppgifter om komorbiditet och läkemedelsbehandlingar från Socialstyrelsens register. Vi inväntar nu ett datauttag avseende långtidsutfall (ett år) efter intensivvård för COVID-19. Vi kommer att analysera det materialet avseende bland annat återgång till arbete, mortalitet, hälsorelaterad livskvalitet och tillstötande sjuklighet genom data från Svenska intensivvårdsregistret, Statistikmyndigheten, Socialstyrelsen och Försäkringskassan.

Första sepsisdelstudien, angående demensinsjuknande efter intensivvård, är avslutad och publicerad. Den första COVID-19 studien avseende riskfaktorer för behov av intensivvård och intensivvårdsmortalitet är avslutad och publicerad. Den andra COVID-19 studien angående riskfaktorer för intensivvård vid COVID-19, sepsis och acute respiratory distress syndrome (ARDS) finns i manusform och är inskickad för publicering. För andra sepsisdelstudien angående långtidsmortalitet efter intensivvård pågår databearbetning.

Vetenskapliga Publiktationer

alla länkar är externa.

The swedish covid-19 intensive care cohort: Risk factors of ICU admission and ICU mortality.
Ahlström B, Frithiof R, Hultström M, Larsson IM, Strandberg G, Lipcsey M.
Acta Anaesthesiol Scand. 2021;65:525-33. Published online, doi: 10.1111/aas.13781

rden of Comorbidities in the Swedish Critical Care Cohort: a Comparison of COVID-19 to Sepsis and Acute Respiratory Distress syndrome.
Ahlström B, Frithiof R, Larsson IM, Strandberg G, Lipcsey M, Hultström M. 
2021. Submitted.

A nationwide study of the long-term prevalence of dementia and its risk factors in the Swedish intensive care cohort.
Ahlström Björn, Larsson Ing-Marie, Strandberg Gunnar, Lipcsey Miklos. 
 Critical care (London, England) 2020:24:548. DOI: 10.1186/s13054-020-03203-y

Hade du nytta av informationen?